SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKNOVOSTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sastanak ravnatelja DGU-a i načelnika Općine Cernik
14.9.2017.

Dana 12. rujna 2017. godine u Državnoj geodetskoj upravi održan je sastanak ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka sa načelnikom Općine Cernik g. Vitomirom Žakićem, pročelnikom Područnog ureda za katastar Slavonski Brod, g. Ivicom Stipetićem i voditeljem OKN g. Stanislavom Pajdićem.

Razgovaralo se o postojećim i budućim zajedničkim projektima te odličnoj suradnji Općine Cernik i Državne geodetske uprave.

Zbog suše proglašeno stanje elementarne nepogode
5.9.2017.

Zbog suša i velikih šteta na poljoprivrednim kulturama župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić proglasio je stanje elementarne nepogode za cijelo područje Brodsko-posavske županije.

OPŠIRNIJE / ODLUKA


Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
25.8.2017.
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
24.8.2017.
Obavijest o radovima na cjevovodu
23.8.2017.

Obaviještavamo Vas da će 23.8.2017. oko 22.00 sata biti prekinuta isporuka vode prema korisnicima u Potočnoj i Đurićevoj ulici u Cerniku zbog radova na cjevovodu.

Radovi bi predvidivo trebali biti gotovi 24.8.2017. u večernjim satima.

Molimo korisnike za razumijevanje.

Slavča d.o.o.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa (brzog interneta)
22.8.2017.

Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Nove Gradiške (PRŠI), čiji je sastavni dio i područje općine Cernik je kao dokument koji sadrži opis projekta izrađen, te je provedena njegova preliminarna provjera od strane HAKOM-a. Sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP-poglavlje 2.5) nositelja projekta pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške.

Javna rasprava započinje s danom 22.08.2017.godine i traje do 21.09.2017.godine.

U navedenom razdoblju zaprimati će se podaci i očitovanja operatera, te drugih zainteresiranih strana putem elektroničke pošte: javna.rasprava.NGA@novagradiska.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećoj poveznici: http://www.novagradiska.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske-2/

Sve zainteresirane strane mogu se uključiti u raspravu.

- OBAVIJEST –
10.8.2017.
Uklonimo azbestne krovove u Općini Cernik

Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da jedinice lokalne samouprave od vlasnika odnosno korisnika građevina treba pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i te podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zato Vas pozivamo da nam, ukoliko ste vlasnik ili korisnik građevine koja za krovni pokrov ima materijal koji sadrži azbest, najkasnije do 30. rujna 2017. godine dostavite ispunjeni obrazac koji se nalazi u privitku ovog dopisa ili ga preuzmete u Općini Cernik.

Obrazac možete predati osobno ili poštom na adresu Općina Cernik, Frankopanska 117, Cernik, 35404 Cernik s naznakom „za krovove" ili poslati e-mailom na adresu
opcina@cernik.hr

Na temelju prikupljenih podataka Jedinstveni upravni odjel će pripremiti prijedlog Odluke prema kojoj će Općina Cernik poticati i sufinancirati zamjenu azbestnih (salonitnih) krovova i to posebno u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i zbrinjavanje azbestnog otpada.

Što su starije i oštećenije, salonitne ploče podložnije su otpuštanju azbestnih čestica u okoliš, a poznato je da azbestna vlakna i mikročestice azbesta imaju štetno djelovanje na zdravlje.

Zato Vas upozoravamo da prilikom uklanjanja i odlaganja ploča pripazite da ne dođe do njihovog oštećenja, da azbestni otpad izdvojite posebno i pripremite ga za odvoz s lokacije na kojoj je nastao, a radi sprječavanja ispuštanja azbestnih vlakana, stare ploče omotate odgovarajućom folijom.

Za moguća dodatna pitanja možete nazvati na tel: 035/369-050.

PRIJAVNI OBRAZAC

Općini Cernik priznanje za transparentnost
9.8.2017.
Institut za javne financije predstavio je 4. srpnja 2017. rezultate istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Istraživanjem se željelo utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvalitetu internetskih stranica lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2016. do ožujka 2017. Budući da se promatrala dostupnost pet proračunskih dokumenata, razina otvorenosti može se kretati od 0 do 5.

Općina Cernik osvojila je maksimalan broj bodova, te od Instituta za javne financije osvojila priznanje za transparentnost općinskog proračuna.

Otvorenost (transparentnost) proračuna podrazumijeva mogućnost građana da dobiju potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Građanima omogućuje da se informiraju i utječu na odluke o prikupljanju i trošenju javnog novca, te tako utječu na što efikasnije prikupljanje javnih sredstava i ponudu javnih dobara i usluga, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

PRIZNANJE


Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
7.8.2017.

Otvoreni postupak javne nabave radova modernizacije kolnika ceste u Potočnoj ulici u naselju Cernik

Naručitelj Općina Cernik priprema ponovljeni postupak javne nabave radova modernizacije kolnika ceste u Potočnoj ulici u naselju Cernik.

Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Općina Cernik putem službene internet stranice www.cernik.hr dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima.

Podaci o prethodnom savjetovanju i dokumentacija o nabavi dostupni su ovdje.

Provedeno udruživanje Slavče d.o.o. i RVD-NG d.o.o. u Projekt „Vodovod Zapadna Slavonija „ d.o.o.
2.8.2017.
UU maloj vijećnici grada Nova Gradiška održane su skupštine Slavče d.o.o., Nova Gradiška, Regionalnog vodovoda Davor-Nova Gradiška d.o.o., Davor, kao i skupština novog budućeg javnog distributera vodoopskrbe i odvodnje Novogradiškog kraja, Vodovod Zapadna Slavonija d.o.o. Nova Gradiška s ciljem udruživanja uz realizaciju niza projekata sigurne opskrbe i distribucije vodnih usluga, a slijedom Zakona o vodama te osnivanju aglomeracijskih područja.

Projekt udruženja Slavče i Regionalnog vodovoda Davor se provodi u zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije, te obuhvaća 10 općina (Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Davor, Rešetari, Vrbje, Cernik, Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška) zajedno sa gradom Nova Gradiška, a njegovom realizacijom 45.000 stanovnika dobilo bi mogućnost priključka na javnu vodoopskrbu s novog pogona pitke vode u Davora kao i lakši pristup prema EU projektima.

Skupštinu su vodili gradonačelnik Vinko Grgić i načelnik Đuro Anđelković uz prisutnost direktora javnih distributera pitke vode i odvodnje, te načelnika općina Cernik, Staro Petrovo Selo i Rešetari.

Skupštini je prisustvovalo 88% udjeličara, te je donijeta Odluka o pripajanju društva Slavča i Regionalnog vodovoda Davor društvu „Vodovod Zapadna Slavonija“ d.o.o. Nova Gradiška. Dana 01.08.2017. godine započet će postupak udruživanja društva sa svim pravima i obvezama postojećih društava u novo društvo, kao jedinstvenog distributera aglomeracije Nova Gradiška i okolnih općina.

Trgovačkom društvu „Vodovod Zapadna Slavonija“ d.o.o., Nova Gradiška koje je u 100% vlasništvu 11 JLS Novogradiškog kraja sa novim udjelima u društvu, za sve buduće projekte pripast će uz distribuciju i apliciranje i provedba svih projekata izgradnje infrastrukture kroz fondove EU, kao i briga o što boljem pružanju vodoopskrbnih usluga, te što boljem radu društva i pozitivno poslovanje.

U tom smislu pripremljen je Prijedlog odluke o podijeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva „Vodovod Zapadna Slavonija“ d.o.o., Nova Gradiška, koja će se uputiti na usvajanje tijelima gradskog i općinskih vijeća lokalnih samouprava na koje se ujedinjenje odnosi.

Inače, priprema ovog udruživanja traje već nekoliko godina, pa se tako spomenuto okrupnjivanje komunalnih društava smatra nužnim jer je to predstavka razvoju i boljem upravljanju, ali i zakonska obveza.

Rok za završetak procedure udruživanja u novo trgovačko društavo je 01. studeni 2017. godine, kako je zaključeno na sastanku.


Potpisani EU ugovori u vrijednosti od 2,3 milijarde kuna među kojima je i 2 faza Aglomeracije Nova Gradiška-Rešetari-Cernik
26.7.2017.
Projekti sufinancirani sredstvima strukturnih fondova, a koji se provode u 2 faze kroz dva programska razdoblja: prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Projekti, za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kao i ugovori o sufinanciranju, a to su Poreč, Osijek, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, RVS Osijek i Vodice, važni su projekti vodno-komunalne infrastrukture kojima će se unaprijediti javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i javni sustav vodoopskrbe na područjima Istarske, Osječko – baranjske, Brodsko – posavske, Vukovarsko – srijemske i Šibensko – kninske županije. Njihova realizacija započela je u okviru prethodnog Operativnog programa „Zaštita okoliša“, a nastavlja se financirati kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Realizacijom ovih projekata proširit će se i poboljšati sustav odvodnje i javne vodoopskrbe izgradnjom i rekonstrukcijom cca 383 km kolektora, izgradnjom 33 CS, izgradnjom 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) ukupnih kapaciteta 407.600 ES, a čime će se omogućiti priključenje 45.596 novih stanovnika na sustav javne odvodnje, priključenje i poboljšanje sustava javne vodoopskrbe za 17.879 stanovnika te smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda i očuvanje površinskih i podzemnih voda pročišćavanjem otpadnih voda odgovarajućim uređajima za pročišćavanje za 407.600 ES.

Ukupna vrijednost faziranih projekata kroz prvu i drugu fazu, iznosi 2,3 mlrd kuna, od čega je iznos ukupnih prihvatljivih troškova 1,85 mlrd kuna, dok EU bespovratna sredstva iznose 1,3 mlrd kuna.

Ugovore su potpisali, generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, predstavnici jedinica lokalne samouprave te javni isporučitelj vodnih usluga. U sklopu projekta Aglomeracije ugovor su potpisali, za grad Novu Gradišku zamjenica gradonačelnika Ivana Trupina, načelnik općine Cernik Vitomir Žakić, načelnik općine Rešetara Zlatko Aga i direktor Slavče d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, Ivan Mikić.


FOTO GALERIJA

OPREZ - MIŠJA GROZNICA!!!
12.7.2017.

Riječ je o bolesti koja se službeno zove hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (HVBS), uzrokuje je virus koji prenose glodavci, a na povećan broj oboljelih utjecala su zbivanja u cijelom ekosustavu šume. Lani je, naime, bio bogat urod žira pa se povećao i broj sitnih glodavaca. Virus glodavcima ne uzrokuje nikakve simptome, no ljudi se mogu zaraziti udisanjem prašine u kojoj ima čestica njihove zaražene mokraće ili izmeta. Također, osoba se može zaraziti i ako se virus unese u organizam preko usta, primjerice jedenjem zaražene hrane koja je bila u kontaktu s glodavcima. Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, a prvi se simptomi počnu javljati nakon tjedan do dva.

– Bolest je slična gripi, osjeća se opća slabost, bol u tijelu i povišena je tjelesna temperatura, s obzirom na to da bolest uzrokuje virus, nema lijeka koji bi je direktno liječio. Bolest treba “odležati” baš kao i gripu, a mogu se uzimati lijekovi koji će ublažiti simptome. Osim temperature, tu su i glavobolja te probavne smetnje, a u težim slučajevima može doći do oštećenja bubrega te krvarenja na koži i sluznicama.

– Koliko će bolest biti jaka i koliko će trajati, individualno je. Oporavak se može očekivati za desetak dana, a bolest zna trajati i puno dulje

PODRUČJA ZARAZE MIŠJOM GROZNICOM

Bolest se javlja u RH u ovim bazenima: područje Plitvica, područje Slunja, područje oko Zagreba, područje oko Ogulina, na Dinari, na Maloj Kapeli i u zapadnoj Slavoniji, ali i s pojedinačnim oboljelima i u riječnim područjima oko Drave i Mure, u Moslavini i istočnoj Slavoniji.

SAVJETI KAKO SE SAČUVATI OD ZARAZE

1. Nemojte sjediti ni ležati izravno na tlu, posebno ne na mjestima gdje su uočeni glodavci ili njihovi tragovi!
2. Čuvajte stvari Nemojte odlagati hranu, a posebno ne na tlo. Isto vrijedi i za druge osobne stvari, alat, odjeću, čuvajte hranu i piće (u zatvorenim spremnicima),
3. Prije konzumacije jela i pića te uzimanja cigarete dobro operite ruke toplom vodom i sapunom ili koristite antiseptik ili dezinficijens na bazi alkohola.
4. Držite ruke dalje od lica da se izbjegne unos virusa kroz usta,
5. Pijte svoju vodu, boce se ne smiju puniti na šumskim izvorima jer ih koriste i glodavci,
6. Nemojte ležati ili sjediti na tlu, opasne su šumske površine na kojima ima rupa od glodavaca,
6. Ne dirajte životinje, ni glodavce ni druge šumske životinje,
7. Perite plodove, sve što je ubrano u prirodi oprati prije uporabe,
8. Čistite za sobom, ne ostavljajte ostatke hrane ili druge otpatke,
9. Maske i rukavice, treba ih koristiti pri čišćenju prostorija u koje se dugo nije
ulazilo, poput šupa i garaža.

HŠ d.o.o. Služba zaštite na radu

INFO I UPUTE

FA KUU Cernik osvojio 1.mjesto na Međunarodnom folklornom festivalu
10.7.2017.

Ovog vikenda, Folklorni ansambl KUU Cernik se vratio kući s Međunarodnog folklornog festivala u Velikoj Gorici i to s 1. nagradom: u kategoriji za najbolju vokalnu izvedbu!

17. Međunarodni festival folklora u Velikoj Gorici, okupio je sudionike iz cijele Europe: Folklorni ansambl “Cameria” Vlore Albanija, Folklorni ansambl “Razložki Meraci” iz Razloga Bugarska, Folklorni ansambl “Žirgineliai” Plunga Litva, Kulturno umjetničko društvo “Ilinden” iz Demir Hisara Makedonija, Kulturno umjetničko društvo “Bratinečko srce” iz Bratine Hrvatska, Kulturno umjetničko društvo “Izvor”iz Usore Bosna i Hercegovina, Folklorni ansabl Kulturno umjetničke udruge “Cernik” iz Cernika.

Stručni žiri pod predsjedanjem Ivanke Ivkanec, etnologinje i više kustosice Etnografskog muzeja u Zagrebu u mirovini, proglasio je naš KUU Cernik, kao pobjednike u kategoriji najbolja vokalna izvedba Festivala. ” Odlično i skladno pjevanje uz vrsne počimače i počimalje, te općenito veselo i sigurno iznošenje plesne građe Korduna na scenu, glavni je razlog dodjeljivanja nagrade upravo FA KUU Cernik iz Hrvatske” – obrazložila je predsjednica stručnog povjerenstva.

Zlata Cundeković, agilna i susretljiva glavna organizatorica i direktorica Festivala, izrazila je oduševljenje tradicijom i kvalitetom koju Međunarodni folklorni festival u Velikoj Gorici već godinama zadržava. Odlične grupe i ansambli, svake godine u prvom tjednu srpnja okupe se na Festivalu prezentirajući svo bogatstvo tradicijske kulture.

Ova nagrada KUU Cernik je jedna u nizu koje osvajaju kako u inozemstvu, tako i u Hrvatskoj. Pokazatelj je ozbiljnog i sistematičnog rada koji na koncu daje izvrsne rezultate!

Čestitke od srca!

Autor: Nikola Kramar, Izvor: www.radiong.hr

FOTO...

Cernička vrtna zabava: Fešta od tambure, dobrog jela i pića
10.7.2017.

Jedanaestu godinu zaredom članovi Hrvatskog pjevačkog društva “Tomislav” iz Cernika večeras organiziraju svoju tradicionalnu, vrtnu zabavu. Druženje je to članova “Tomislava”, njihovih prijatelja, gostiju i brojnih putnika dobronamjernika s kojega sva prikupljena sredstva “idu” za daljnji rad društva. Širi se, stoga, večeras prostorom “Slavinog doma” u Cerniku miris janjetine, jela s roštilja i brojnih drugih slatkih delicija, naravno, uz neizostavnu dobru kapljicu.

Posjetiteljima su se predstavili polaznici “Škole tambure” koja djeluje pri “Tomislavu”, solisti, juniorski veliki tamburaški orkestar Hrvatskog pjevačkog društva “Tomislav”, a nakon toga za dobru zabavu do jutarnjih sati pobrinuo se Tamburaški sastav “Rubato”.

– Gosti polako pristižu, vjerujem da će se i ove godine okupiti u velikom broju. Družit ćemo se do sitnih jutarnjih sati, stoga pozivam sve naše sugrađane da se odazovu. Vrijedni članovi “Tomislava” i ovoga će se puta potruditi da nikome ništa ne nedostaje, cijene su simbolične, stoga svakako dođite – kaže Đuro Vuk, predsjednik HPD “Tomislav”.

Za “Tomislavce” sada slijedi zasluženi ljetni predah, s redovnim probama kreću već 18. kolovoza, stoga pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže. Autor: Sanja Bukvić, Izvor: www.radiong.hr

FOTO...

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cernik
6.7.2017.

Temeljem članaka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), članka 46. Statuta Općine Cernik (Službeni glasnik općine Cernik“ br. 3/09.,1/13.,3/14.) te Zaključka o utvrđivanju prijedloga 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cernik (Klasa: 350-01/16-01/01 Urbroj:2178/16-01-17-30 od 06. 07.2017.god.) objavljuje se: JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cernik

OPŠIRNIJE...

„Vrtna zabava“
6.7.2017.

Članovi Hrvatskog pjevačkog društva “Tomislav” iz Cernika ove subote, 8. srpnja organiziraju svoju tradicionalnu, vrtnu zabavu, ljetno druženje u prostoru “Slavin doma”.

Tradicionalna je ovo zabava na kojoj članovi ovoga društva sa stoljetnom tradicijom okupe svoje prijatelje, poznanike i sve one koji se žele dobro zabaviti.

Prilika je ovo da prezentiraju svoj rad, pa će se gostima predstaviti polaznici škole tambure, juniorski veliki tamburaški orkestar Hrvatskog pjevačkog društva “Tomislav”, a nakon toga za dobru zabavu do jutarnjih sati pobrinut će se Tamburaški sastav “Rubato”.

Ulaz je slobodan, početak je u 19,00 sati.

– Pripreme su u punom jeku. I ove ćemo godine posjetitelje dočekati s bogatom gastro i eno ponudom, kojoj, vjerujemo nitko neće odoljeti. Sva prikupljena sredstva dobro će nam doći u daljnjem radu društva – kaže Đuro Vuk, predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva “Tomislav”.

2. sjednica Općinskog vijeća
6.7.2017.

Dana 7. srpnja (petak) 2017. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

- Prisega načelnika i zamjenika načelnika
- aktualne teme
- usvajanje zapisnika sa 24.sjednice

1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
2. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika i dozapovjednika VZ Cernik
3. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika i dozapovjednika DVD Cernik
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje novog zapošljavanja na području Općine Cernik
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Cernik za financiranje političkih stranaka Općine Cernik u 2017. godini
6. Prijedlog Odluke o izradi razvojnog dokumenta; Strategije održivog razvoja poljoprivrede Općine Cernik za razdoblje 2017.-2020.
7. Različito

Hrvoje Žakić ponovo izabran za predsjednika Općinskog vijeća
16.6.2017.

Predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Mario Vučinić nije ima težak zadatak konstituirati Općinsko vijeće u Cerniku. Vladajući HDZ, koji u Općinskom vijeću ima 10 vijećnika i oporbeni HSS sa 3 vijećnika unaprijed su suglasili stavove pa je konstituirajuća sjednica završila u roku od pola sata, a sve odluke donijete su jednoglasno.

Mandatno povjerenstvo je podnijelo izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće, a vijećnici su ga primili na znanje i verificirali mandate. Nije bilo zamjene vijećnika zbog nespojivog obnašanja dužnosti i stavljanja mandata u mirovanje pa su svi vijećnici sa lista koji su izborili mandat to i postali.

Nakon uvodnog predsjedanja sjednicom od strane predstojnika Ureda državne uprave, predsjedanje je preuzeo Hrvoje Žakić, koji je sjednicu vodio do kraja jer je potom izabran za predsjednika Vijeća.

Vijećnici su svečano prisegnuli i potpisali pismenu prisegu.

Za predsjednika za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Hrvoje Žakić (HDZ), a za zamjenike Marijan Bakunić (HDZ) i Zdravko Filipović (HSS).

Na konstituirajućoj sjednicu su bili nazočni novi načelnik Vitomir Žakić i njegov zamjenik Kruno Trupinić.

Sjednici je nazočan bio i bivši načelnik Nikola Jugović, koji je funkciju načelnika obnašao od osnivanja Općine Cernik, a nakon završetka prošlog mandata otišao je u mirovinu. Još jednom je dobio priznaje za svoj rad i doprinos u razvoju Općine Cernik.

Hrvoje Žakić se zahvalio na ukazanom povjerenju i kazao kako će Općinsko vijeće i njegove sjednice voditi u skladu sa Statutom i Poslovnikom Općine Cernik na zadovoljstvo njenih žitelja.

Vijećnicima se kratko obratio i načelnik Vitomir Žakić. Od općinskih vijećnika očekuje da budu korektiv izvršnoj vlasti, ukazuju na probleme i potrebe. Očekuje obostranu kooperativnost na sjednicama i donošenje odluka koje će biti na dobrobit građana i Općine Cernik. Autor: Franjo Samardžić / Izvor: www.novagra.hr

Nova pješačka staza u Rokovoj ulici
2.6.2017.
Proteklih dana završeni su radovi na prvoj fazi izgradnje pješačke staze u Rokovoj ulici u Cerniku.

Ukupna vrijednost radova iznosi 377.852,30 kuna, dok prva faza izvedenih radova iznosi 158.261,33 kune. Spomenute radove izvela je tvrtka Automehanika i građevinarstvo Gudeljević- Cernik.

Radove izgradnje i rekonstrukcije pješačke staze u Rokovoj ulici u potpunosti financira Općina Cernik iz svog proračuna.Općina Cernik nagradila najbolje učenike Osnovne škole “Matija Gubec”
31.5.2017.

Općina Cernik u utorak 30.5.2017.g. organizirala je prijem za učenike Osnovne škole “Matija Gubec” koji su postigli značajne rezultate na raznim državnim, županijskim i općinskim natjecanjima.

Nagradu je dobilo 6 učenika i 5 učitelja.

Više o samom događaju doznajemo od ravnateljice Osnovne škole “Matija Gubec” Reze Benković.

– Odlukom učiteljskog vijeća, učenici su već nagrađeni povodom dana škole, međutim, ovo nagrađivanje je od strane općine novog i starog rukovodstva. Imali smo značajne rezultate na županijskoj razini. Za današnju dodjelu priznanja kriterij je bio prvo mjesto na županijskoj razini, a ako je učenik pozvan na državnu razinu to je bilo još veće.

Dakle, radi se o slijedećim učenicima: Učenik Leonard Janković iz 8. razreda je osvojio prvo mjesto iz engleskog jezika na županijskoj razini. Njegova učiteljica i voditeljica je Natalija Kovačević – Terzić. Zatim imamo grupnu prvu nagradu. Sve četiri djevojčice su individualno zaslužile prvo mjesto. A to su učenice – Ema Marović, Matea Dukanović, Petra Đurić i Mia Najhart. Njihova voditeljica i učiteljica je Ksenija Savi.

Imamo učenika koji je ove godine na tri županijska natjecanja osvojio prvo mjesto u geografiji, kemiji i fizici. A to je učenik Matko Trupinić. Isti učenik je odlukom gradskog vijeća proglašen naj učenikom naše škole. I mogu reći da je taj učenik prijavljen za olimpijadu iz kemije, a zatim je pozvan na ljetnu školu fizike ispred Hrvatskog fizikalnog društva. Osim što roditelji financiraju dio troškova za navedenu ljetnu školu dobit će i nagradu od općine i škole. Ja sam kao ravnateljica škole molila da se i na višoj razini, odnosno na razini lokalne samouprave, te učenike nekako simbolično nagradi i da im se uruče priznanja, jer doista su to zaslužili.

Priznanja nagrađivanim učenicima i učiteljima dodijelio je novoizabrani načelnik Općine Cernik Vitomir Žakić.

– Današnji je dan za Cernik uistinu lijep zato što nagrađujemo učenike koji su svojim znanjem i sposobnostima na općinsko, županijskom i državnom nivou. Nadamo se da će ti učenici biti svijetla budućnost naše inteligencije. Nadam se da neće otići izvan Hrvatske i da će ostati ovdje. A mi ih trebamo zadržati u Hrvatskoj. Inače, Općina Cernik tijekom godine stipendira oko 20 učenika i studenata. Nažalost, mali broj njih se vrati. Ostanu u Zagrebu ili negdje drugdje bez obzira na sve pomagat ćemo i dalje ali volio bih da se taj dio mladih ljudi ipak vrati ovdje i da nađe svoje mjesto i svoj život u općini Cernik. Naravno, koja kao i sve ostale općine izumire u našoj Hrvatskoj. – riječi su načelnike Općine Cernik Vitomira Žakića. Autor: Dejan Ivanković / Izvor: www.radiong.hr

Ćuptetijada u Cerniku
29.5.2017.

Ovaj vikend je u Cerniku održana tradicionalna, peta po redu gastro-eneološka manifestacija “Ćuptetijada“.

U podrumu Kulmerovog dvorca udružili su se poznati vinogradari cerničkog i novogradiškog kraja s majstoricama i majstorima pravljenja ćupteta.

Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Cernik, Zvonko Živković istaknuo je da se vidi veliki pomak u popularizaciji Cerničkog ćupteta, dok su vina novogradiškog kraja već pronašla svoje mjesto na enološkoj mapi Hrvatske. U postupku je prikupljanje dokumentacije za prijedlog Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za zaštitu ovog posebnog tradicijskog pripravka kao Nematerijalno kulturno dobro. Majstorica ćupteta Mirela Andrašević, naglasila je dugu tradiciju priprema Cerničkog ćupteta još iz vremena Otomanskog Carstva.

Ova manifestacija je bila i natjecateljskog karaktera, te su se najbolja vina i ćuptete ocjenjivali. Iznenađenja je bilo u kategoriji najboljeg ćupteta gdje je po prvi puta pobjedu odnio majstor Dragan Gašparović, što pokazuje da su vještine Cerničkog ćupteta savladali i muški žitelji Cernika. Najboljim vinom i šampionom natjecanja je proglašen Cabernet Sauvignon iz 2016. Ozrena Kraljića. U kategoriji bijelih vina, pobjedu je odnio Vinko Majer s Tramincem mirisnim.

Druženje uz degustacije se nastavilo dugo u noć uz Tamburaški sastav Merak.

Pozitivan primjer u promociji tradicijskog i autentičnog, te inicijative za brendiranjem cerničkih posebnosti, dobar su primjer ka razvijanju turističke ponude i etno – suvenira pred kojima je svijetla budućnost! Autor: Nikola Kramar / Izvor: www.radiong.hr

FOTO

KONAČNI REZULTATI IZBORA
26.5.2017.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CERNIK

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CERNIK


Obavijest - odvoz glomaznog otpada
25.5.2017.

Tvrtka Komunalac iz Davora na području Općine Cernik besplatno će odvoziti glomazni otpad. Svi koji žele da im se odveze glomazni otpad trebaju ispuniti Zahtjev za odvoz glomaaznog otpada, te ga predati u Općinu. Iz tvrtke Komunalac obavijestit će svakoga tko je podnio Zahtjev kada će mu odvesti glomazni otpad.

ZAHTJEV možete preuzeti OVDJE.

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
24.5.2017.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda, te Odluci Župana Brodsko-posavske županije o proglašenju elementarne nepogode izazvane ledom Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavještava mještane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

OPŠIRNIJE

ODLUKA

OBRAZAC

REZULTATI IZBORA
22.5.2017.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CERNIK

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CERNIK


Održani XIV. Folklorni susreti u Cerniku
16.5.2017.

U subotu su u Cerniku održani ovogodišnji četrnaesti Folklorni susreti koreografiranog folklora pod nazivom „Lipa moja Slavonijo“. U organizaciji Kulturno umjetničke udruge Cernik, koncert je održan u Sportsko-školskoj dvorani OŠ Matija Gubec.

Nastupili su gosti iz Slovenije KUD “Oton Župančić”Artiče, Folklorni ansambl “Turopolje” iz Velike Gorice, KUD “Berda” Brestovac, KUD “Orljava” Pleternica uz organizatore Folklorni ansambl KUU Cernik s reprezentativnim i dječjim ansamblom. Uživali smo u vrhunskim izvedbama koreografija iz Požeške kotline, Splita, Turopolja, Korduna, Međimurja, Zagorja, Dubrovačkog primorja i Slovenije.

OPŠIRNIJE / FOTO GALERIJA

XIV. Folklorni susreti u Cerniku
9.5.2017.

U organizaciji Kulturno umjetničke udruge Cernik, po četrnaesti puta se održavaju Folklorni susreti “Lipa moja Slavonijo”.

Ovogodišnje izdanje održat će se u subotu 13.svibnja s početkom u 19,3o. sati. U školsko-sportskoj dvorani Osnovne škole Matija Gubec, nastupit će gosti iz Slovenije KUD “Oton Župančić”Artiče, Folklorni ansambl “Turopolje” iz Velike Gorice, KUD “Berda” Brestovac, KUD “Orljava” Pleternica uz organizatore Folklorni ansambl KUU Cernik s reprezentativnim i dječjim ansamblom.

Subotu rezervirajte za pravu folklornu poslasticu u Cerniku!

Obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva za javni rad
5.5.2017.

Zahtjev za financiranje zapošljavanja u javnom radu ocijenjen je pozitivno.

OPŠIRNIJE...


Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
2.5.2017.
Otvoreni postupak javne nabave radova modernizacije kolnika ceste u Potočnoj ulici u naselju Cernik

Naručitelj Općina Cernik priprema otvoreni postupak javne nabave radova modernizacije kolnika ceste u Potočnoj ulici u naselju Cernik.

Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Općina Cernik putem službene internet stranice www.cernik.hr dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima.

Podaci o prethodnom savjetovanju i dokumentacija o nabavi dostupni su ovdje.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa (brzog interneta)
11.4.2017.
Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Nove Gradiške (PRŠI), čiji je sastavni dio i područje općine Cernik je kao dokument koji sadrži opis projekta izrađen, te je provedena njegova preliminarna provjera od strane HAKOM-a. Sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP - poglavlje 2.5) nositelj projekta pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške.

Javna rasprava započinje s danom 12.4.2017. i traje do 12.5.2017., tijekom kojeg razdoblja će se putem elektroničke pošte na adresu javna.rasprava.NGA@novagradiska.hr zaprimati podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana. Dokumenti vezani uz predmetnu javnu raspravu nalaze se na mrežnoj stranici nositelja projekta, odnosno na slijedećoj poveznici: http://www.novagradiska.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske

Molimo sve zainteresirane strane da se uključe u raspravu.

Urbana sanacija i preobrazba zone Strmac
6.4.2017.
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije izrađuje Izmjene i dopune PPUO Cernik. Unutar obuhvata navedenog prostornog plana predviđena je izrada urbanističkog plana uređenja za „Strmac“, a sve sukladno planu višeg reda (Prostornom planu Brodsko-posavske županije).

Hrvatski zavod za prostorni razvoj provodi PILOT PROJEKT: izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje., a na kojem Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije sudjeluje s temom: urbana sanacija i preobrazba zone Strmac. U privitku dostavljamo Vam prezentaciju i faze pilot projekta.

Za cjelovito sagledavanje problema kao i mogućih metoda sanacije pripremili smo anonimni upitnik kojeg možete ispuniti OVDJE.

Navedeni upitnik postavljen je i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje: www.bpzzpu.hr

PREZENTACIJA


Ocjene programa/projekata udruga
21.3.2017.
Općina Cernik objavila je Zapisnik sastavljen dana 20. ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Cernik u 18.00 sati, a u svezi otvaranja prijava i ocjenjivanje programa/projekata udruga pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini.

OPŠIRNIJE / ZAPISNIK
25. sjednica Općinskog vijeća
3.3.2017.

Dana 9. ožujka (četvrtak) 2017. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog odluke u usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna općine Cernik za 2016.godinu
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o popisu kapitalne imovine, obveza i potraživanja na dan 31.12.2016.
3. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016.g.
4. Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016.
5. Molba za jednokratnu fin.pomoć
6. Različito


Godišnja skupština KUU „Cernik“
3.3.2017.

U petak 3. ožujka 2017. godine održati će se redovna Godišnja skupština Kulturno umjetničke udruge „Cernik“.

Skupština će se održati u prostorijama Društvenog doma Cernik - u Fitnnes dvorani s početkom u 19.00 sati sa slijedećim Dnevnim redom:

1. IZBOR RADNIH TIJELA
A) radnog predsjedništva
B) zapisničara
C) dva ovjerovitelja zapisnika

2. IZVJEŠĆA
A) o radu Udruge 01.01.2016. – 31.12.2016.
B) o financijskom poslovanju 01.01.2016.- 31.12.2016.
C) plan rada i financijski plan za 2017.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća
- o radu u 2016.
- Financijsko izvješće za 2016

4. Pozdravna riječ gosti i uzvanika

5. Različito

Poziv na prezentaciju Programa ESIF zajmovi
8.2.2017.
Poziv na prezentaciju Programa ESIF zajmovi

POZIV - preuzmi
Održana radionica za obiteljska poljoprivredna gospodarstva
7.2.2017.

Dana 6. veljače 2017. godine u prostorijama Općine Cernik Senka Vranić, dipl.oec., direktorica konzultantske kuće Sintagma, u suradnji s Općinom Cernik, održala je informativnu radionicu za poljoprivrednike s područja Općine.

Glavna tema i povod održavanja radionice bio je Natječaj za provedbu podmjere 6.1 »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, te Natječaj koji proteklih dana objavljen za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. „ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoj RH 2014-2020. Uz spomenuto, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava informirani su i o natječajima koji su trenutno u najavi za podmjere 6.2. i 6.4. pokretanje i razvoj nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom području.

Na radionici su zainteresirani dobili sve potrebne informacije o uvjetima prihvatljivosti korisnika i aktivnosti koje bi prijavljivali na sam Natječaj, o načinima prijave, obrascima te potrebnim dokumentima. Također, direktorica konzultantske kuće Sintagma, Senka Vranić bila je na raspolaganju za pitanja i dodatne informacije.


Memorijalni turnir u spomen na Tomislava Sokića
7.2.2017.
Protekli vikend u Cerniku je održan memorijalni malonogometni turnir u čast Tomislava Sokića. Organizator i pokrovitelj turnira NK Mladost i Općina Cenik, a ovom turniru odazvale su se brojne ekipe s novogradiškog područja.

Smisao ovog tradicionalnog turnira je očuvanje uspomene na Tomislava Sokića, a kako je njegov sin Grga naglasio on je ponosan zbog toga što je njegov otac bio toliko voljen i cijenjen kao čovjek. Imao je veliko srce,bio je jednostavan, samozatajan, dobar sportaš koji se dokazivao djelima, a ne riječima.

Na održanom turniru su najuspješniji bili nogometaši iz NK Budućnosti Rešetari, a Mijo Matanović predsjenik ovog kluba je istaknuo da je na ovakvim turnirima važno sudjelovati a ne pobijediti.

Iskrene čestitke svima koji su se turniru odazvali,kao i svima onima koji su ovo lijepo sportsko druženje pripremili. Izvor/autor: www.radioprkos.hr

Opširnije / foto

Informativna radionica za obiteljska poljoprivredna gospodarstva
2.2.2017.

Općina Cernik organizira informativnu radionicu namijenjenu svim zainteresiranim poljoprivrednicima o mogućnostima prijave na natječaj i korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, temeljem Mjere 06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima" i podmjera 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Informativna radionica za poljoprivrednike održat će se u ponedjeljak 6. veljače 2017. godine u prostorijama Općine Cernik s početkom u 18.00 sati. Na radionici će se predstaviti predmet i cilj natječaja, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, prihvatljiva ulaganja i aktivnosti, iznosi i udio potpora kao i način prijave projekta.

Cilj radionice je upoznati sve zainteresirane poljoprivrednike o mogućnostima korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja u svrhu unaprjeđenja poslovanja kroz modernizaciju procesa rada i povećanja proizvodnog kapaciteta.


Odluka
2.2.2017.

Načelnik Općine Cernik donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Cernik (Klasa: 350-01/16-01/01, Urbroj: 2178/16-01-16-21 od 13.09.2016. god.), prema kojoj je Općina Cernik provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Cernik.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Cernik neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

ODLUKA

Objavljen novi natječaj za operaciju 6.3.1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
31.1.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije).

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.


Općina Cernik raspisala je JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini
30.1.2017.
Općina Cernik sufinancirati će u 2017. godini programe/projekte koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije, poljoprivrede i lovstva, kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, unapređenja života na selu, promicanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja te brige o djeci i starijim osobama. Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana.

Za prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne obrasce. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: Općina Cernik, Frankopanska 117, Cernik 35404 s naznakom: "Ne otvaraj - za Javni poziv za udruge".

Poziv je otvoren danom objave na internetskoj stranici Općine Cernik. Rok za prijavu na Javni poziv je 28.02.2017. godine. Sve prijave poslane nakon 28.02.2017. godine neće biti uzete u razmatranje.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Cernik, www.cernik.hr.

DOKUMENTACIJA

25. obljetnica Akcije “Šagovina 91.”
19.12.2016.
Tradicionalno, u nedjelju 18. prosinca, u Cerničkoj Šagovini, obilježena je 25. obljetnica Akcije „Šagovina 91“. Bila je to jedna od najvećih obrambenih akcija u ovom kraju tijekom domovinskog rata.

Tada su pripadnici 121. novogradiške pukovnije, Zagreb, grupe “Svileni”- 99 bojne i 108 brodske brigade ZNG-uspješno razbili četničke osvajače.

Nažalost tada su ovdje za slobodu i nezavisnost domovine svoje živote dali Slavko Matošević, Josip Marinović, Tomislav Špehar, Marijan Ruškan, Slavko Mihaljević, Tomislav Ruškan, Vlado Dubovski, Miroslav Krpan, Zdravko Romić i “Svileni”iz Zagreba Darko Franić, Igor Vukas, Zlatko Kručar i Jurica Bebić.

Ovom prilikom u njihovu čast položeni su vijenci na spomenik koji im je podignut u središtu sela,uz sat povijesti uz prisustvo osnovnoškolaca iz Cernika i iz Zagreba, te je služena sveta misa zadužnica za poginule branitelje u crkvi “Cernička Šagovina”.

U ime Predsjednice Kolinde Grabar Kitarović vijenac je položio izaslanik Jožek Štignjedec, a u ime Ministarstva branitelja izaslanik Branko Cindrić.

I ove godine u Cerničkoj Šagovini su se okupili brojni hrvatski branitelji, predstavnici 121. brigade Hrvatske vojske, 149. Trešnjevačke brigade, 99. brigade iz Peščenice, 108. Brodske brigade, izviđačko diverzanskog voda iz Zagreba, ratni zapovjednici, učenici Osnovne škole “Žitnjak – Petruševac” i đaci cerničke Osnovne škole „Matija Gubec“Nakon polaganja vijenaca, na radost svih mještana mjesta Cerničke Šagovine, svečano je otvoren Društveni dom.

Načelnik Općine Cernik, Nikola Jugović, zahvalio se svima što su došli odati počast poginulim kolegama:

OPŠIRNIJE / FOTO GALERIJA / www.radiong.hr

24. sjednica Općinskog vijeća
13.12.2016.
Dana 16. prosinca (petak) 2016. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu općine Cernik za 2016.
– I REBALANS
2. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Cernik za 2017. godinu
A/ Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2017.
3. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za popis inventara , opreme, potraživanja i obveza Općine Cernik
4. Prijedlo Odluke o načinu financiranja javnih potreba Općine
A/ Pravilnik o financiranju programa , projeka i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Cernik
B/ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje Programa za procjenu i predlaganje Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti općine Cernik za 2017. Godinu
5. Prijedlog Odluke o izboru učenika i studenata za stipendiranje ŠK.G. 2016/2017.
6.Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite za Općinu Cernik 2015.
A) Godišnji Plan razvoja sustava CZ s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017- 2019.g. Općine Cernik
7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cernik
8. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Nova Gradiška
9. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika Općine Cernik kao člana Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske izmjere i preoblikovanje zemljišne knjige za k.o. Podvrško
B/ Prijedlog Odluke o sufinanciranju obnove katastra zemljišta izemljišne knjige za k.o. Podvrško
C/ Prijedlog Odluke o nabavci opreme za obnovu katastra zemljišta i zemljišne knjige za k.o. Podvrško
10. Prijedlog Odluke o prijavi PROJEKTA
„Obnova ceste i pješačke staze u Školskoj ulici u Cerniku“ Na natječaj Programa ruralnog razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2.

11. Zamolba za donaciju Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Ogranak Grada Nova Gradiška
12. Molba Nevenke Valešić za jednokratnu financijsku pomoć
13. Različito


23. SUSRET MALIH PJESNIKA SLAVONIJE I BARANJE
30.11.2016.
Manifestacija kulture riječi

Štujući hrvatski jezik i štokavsku riječ, uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja, supokroviteljstvo Brodsko-posavske županije i Općine Cernik u Osnovnoj školi Matija Gubec u Cerniku 25. 11. održan je 23.Susret malih pjesnika Slavonije i Baranje.U nazočnosti Vesne Blumenšajn i Blaženke Marenčić Mirosavljević ispred Ureda državne uprave i predstavnika cerničkih društava i udruga nazočne je pozdravila Reza Benković, ravnateljica.

„ Na natječaj je pristiglo 125 radova, od kojih je odabrano 40 pjesama koji su utkani u zbirku pjesama. Ponosni smo što su s nama i ove godine gosti iz Zlatara, Primoštena, Usore i Tavarkuta iz Makedonije.Želim zahvaliti svima koji podržavanju ovu manifestaciju, od Ministarstva, županije, općine i Školske knjige iz Zagreba“, kaže ravnateljica Reza Benković. Susret malih pjesnika Slavonije i Baranje otvorila je u ime Županije Vesna Blumenšajn, a male pjesnike i druge sudionika ove jedinstvene manifestacije blagoslovio je pater Josip Vukoja, gvardijan Franjevačkog samostana u Cerniku. Prosudbeno povjerenstvo u sastavu Evica Kraljić, Biljana Dakić i književnica Đurđica Stuhlreiter, odabralo je pet pjesama koje su ravnopravno proglašene najboljima . To su VRIJEME- učenica Lucija Ljubičić- OŠ "Ivan Goran Kovačić" Slavonski Brod, voditeljica Marija Matić, DJETINJSTVO-učenica Marta Ciprić, OŠ "M.A. Relković" Davor, voditeljica Darija Grašar, KOVAČ SVOJE SREĆE- učenica Marta Žakić, OŠ" M.Gubec" Cernik, voditeljica Monika Štrk, MOJ GRAD– učenik Ivan Stašina, OŠ "Đuro Pilar" SB, voditeljica Tamara Rakić i U KRILU MAJKE SLAVONIJE- učenik Fabijan Vođinac, OŠ"J.Kozarac" Slavonski Šamac, voditelj Josip Galović.

Održan je prigodan program na kojem su učenici čitali svoje pjesme, te je i ove godine objavljena zbirka pjesama Na krilima leptira koju je uredila Monika Štrk. Autor: Ksenija Lipičanin / Izvor: www.cajtung.com

Brojni infrastrukturni radovi na području Općine Cernik
25.11.2016.

Možda i najznačajniji projekt koji je realiziran ove godine na području Općine Cernik je adaptacija i uređenje Društvenog doma u Cerničkoj Šagovini. Radovi su privedeni kraju, čisti se i uređuje obnovljeni prostor doma. Može se reći da Šagovljani imaju primjerno uređen prostor koji će moći koristiti za rad Mjesnog odbora, razna prigodna okupljanja, ali i za mještane kada im je potreban veći prostor.

„U 2016. godini najznačajniji poslovi su bili na uređenju i adaptaciji doma u Cerničkoj Šagovini. To je ujedno i zadnji dom u našoj općini koji je adaptiran ili novoizgrađen, tako da napokon i Cernička Šagovina ima uređen društveni dom. Stari dom je bio neprimjeren za upotrebu jer nije imao sanitarni čvor i grijanje, a sada to ima, uz modernu kuhinju, novi namještaj, prostoriju za Mjesni odbor i manju prostoriju za druženja. Najvažnije je da dom ima riješeno grijanje, vodu i sanitarne čvorove„ kaže općinski načelnik Nikola Jugović.

Obnovu doma sufinanciralo je Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Ministarstvo regionalnog razvoja. Ukupna vrijednost radova je oko milijun kuna.

OPŠIRNIJE...


Javni uvid – Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Cernik za razdoblje 2017. – 2023.
22.11.2016.
Javni uvid o utvrđivanju Nacrta plana gospodarenja otpadom Općine Cernik za razdoblje 2017. – 2023. počet će 23. studenog 2016. i trajati do zaključno 23. prosinca 2016. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cernik bit će, za trajanja javnog uvida, dostupan na službenim stranicama Općine Cernik www.cernik.hr i izložen u prostorijama Općine Cernik , Frankopanska 117, radnim danom u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

ZAKLJUČAK

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CERNIK ZA RAZDOBLJE 2017. – 2023. - NACRT

Školska ulica u Cerniku pretvra se u šetnicu
7.11.2016.
U planu Općine Cernik u oblasti komunalne infrastrukture u narednoj godini je daljnji nastavak modernizacije kolnika i pješačkih staza.

-U 2017. godini nas očekuje kompletna rekonstrukcija i asfaltiranje Potočne ulice i spajanje s Vinogradskom ulicom. Projekt se realizira u sklopu projekta aglomeracije Nova Gradiška, - Cernik - Rešetari. Glavni vod ide kroz Potočnu ulicu i završava na Bačici. Nakon što bude postavljen, ide se u rekonstrukciju ulica.

Tu je adaptacija i rekonstrukcija Školske ulice koja će biti pretvorena u šetnicu budući da se tu nalaze vrtić, škola i ljekarna. Imamo projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu - kaže općinski načelnik Nikola Jugović. Autor: Franjo Samardžić / Izvor:www.novagra.hr


Cerničani se pripremaju za 32. cernički krmokolj
27.10.2016.
Vođeni poslovicom “Al se nekad dobro jelo” članovi Hrvatskog pjevačkog društva “Tomislav” i ove godine pripremaju tradicionalnu manifestaciju Cernički krmokolj. Ova 32. fešta dobre domaćeg “ića i pića” počela je već ovoga četvrtka u ranim jutarnjim satima, kada se sve priprema za subotnje veselje.

Kako obično biva na kolinju, klanju ili krmokolju, rano ujutro počela je priprema. Kako su nam rekli vrijedni članovi društva, nekada su kupovali žive svinje, no danas moraju kupovati gotove polovice svinja, jer u Slavinom domu (njihovoj matičnoj zgradi) ne mogu obaviti “najprljavije poslove”. Uz čašicu kuhane rakije za zagrijavanje kreće ono najzanimljivije. Majstori odvajaju dijelove mesa potrebne za pripremu čvaraka, slanine, kobasica, kulena. Melje se meso potrebno za sarmu, a odvajaju se krmenadli potrebni za pečenje.

O ovoj tradicionalnoj manifestaciji više nam je pričao jedan od začetnika ove manifestacije, Luka Zec:

-Ovo je jedan zanimljiv gastro-kulturni događaj na koji nam dolazi puno gostiju. Danas je evo četvrtak, sve pripremamo kako bi najbolje ugostili sve uzvanike. Ja sam majstor za kobasice, odnosno za “fil”. Stavljamo u njih sve domaće proizvode, papriku, luk, sol. Isto tako pazimo i što se stavlja u krvnu kobasicu. Za subotu pripremamo tradicionalni jelovnik, domaću juhu i kuhano meso, sarmu, pečenu kobasicu i krvnu kobasicu, uz čvarke i ćuptete. Posluživat će se naše domaće vino, cernički portugizac.

Predsjednik društva, Đuro Vuk, rekao je kako ovom manifestacijom žele sačuvati dio tradicionalnih običaja i hrane:

-Nama je ovo važna manifestacija. Nije ovo nikakav nastup, ali smo postali poznati po krmokolju. Dolaze nam brojni gosti iz Zagreba, ali i Slovenije. Osim naših starijih članova koji su slobodni četvrtkom, uključili smo i mlade. Oni će biti prisutni u subotu. Na fešti će biti svi naši prijatelji, a za zabavu će se pobrinuti domaći sastav “Žute dunje. Početak je u 20.00 sati, a dobrodošli su svi.

HPD “Tomislav” do kraja godine imat će još nekoliko nastupa; osim gostovanja u drugim gradovima, nastupit će i pred domaćom publikom u Cerniku i Novoj Gradiški. Autor: Helena Vlaović / Izvor: www.radiong.hr

Savjetovanje za Prijedlog proračuna 2017.
26.10.2016.
Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Nacrta prijedloga Proračuna Općine Cernik za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Proračun za građane za 2017. godinu možete pogledati na linku:

http://www.proracun.hr/Home/Proracuni?id=211d3442-a8cd-4bea-8963 11e287549c2c&godina=2017

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga Proračuna Općine Cernik za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Proračuna Općine Cernik za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u postupku donošenja Nacrta prijedloga Proračuna Općine Cernik za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.11.2016.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata
24.10.2016.

Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj 23. sjednici održanoj 13. listopada 2016. godine donjelo je Odluku o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata za školsku godinu 2016./2017.
Javni natječaj traje od 17. listopada do 15. studenog 2016. godine. Općinsko vijeće stipendirati će do 5 učenika i studenata prema mogućnostima.

Visina stipendije je;
- 300, 00 kuna za učenike srednje škole ( obrtnička zanimanja)
- 400,00 kuna, za studente

OPŠIRNIJE / ODLUKA

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dani cerničkog portugisca
17.10.2016.
I ove godine Udruga vinogradara i voćara Cernik organizirala je u Kulmerovom dvorcu Dane cerničkog portugisca. Bila je to prigoda da se kuša mladi portugisac cerničkih vinogradara uz krštrnje mošta kojeg je krstio vinski kardinal . Posjetitelji su mogli kupiti domaće proizvode članova Udruge te su uživali u pečenom kestenu, domaćim specijalitetima i vinima. Zabavnoj atmosferi doprineo je Tamburaški sastav Lengeri . Pokrovitelj manifestacije je Turistička zajednica općine Cernik.

„Godina je bila problematična što se tiče uroda za našu stranu brda. Bilo je puno leda pa su vinogradi jako oštećeni osim Lipovice gdje leda nije bilo i tu su vinogradi dobri. U Cerniku nemamo problema sa plasmanom.Kroz ovakve manifestacije podižemo svijest ljudima da više koriste vino kao piće i prehrambeni proizvod. Moram reći da kako smo ušli u EU proizvođači portugisca imaju veliki problem je portugisac nije na sortnoj listi i ne možemo vino deklarirati po njegovoj sorti.Mi za portugisac moramo pisati stolno vino, a on može doseći vrlo kvalitetne, vrhunske razrede. Moramo ga voditi pod pseudonimima, i za takovo vino ne možemo dobiti zaštićeno porijeklo. Ne znamo kako će se to riješiti i polažemo nade da će budući ministar poljoprivrede riješiti taj problem koji tišti sve proizvođače portugisca u Hrvatskoj“, kaže Zvonko Živković, predsjednik Udruge vinogradara i voćara iz Cernika. Autor: Ksenija Lipičanin / Izvor: www.cajtung.com


Otvorena zdravstvena ambulanta u Cerniku
17.10.2016.
Razloga za zadovoljstvo imaju svi stanovnici Općine Cernik. Kako kaže općinski načelnik Nikola Jugović, napokon je s radom počela zdravstvena ambulanta u Cerniku čime je pučanstvu omogućeno da lakše ostvari primarnu zdravstvenu zaštitu. Ambulanta djeluje u sastavu Doma zdravlja „Dr. Andrija Šrampar“ Nova Gradiška. Liječnica je Marina Zelenika, a sestra Anamarija Kumić.

- U 2016. godini smo nakon dosta vremena i uloženih napora uspjeli otvoriti zdravstvenu ambulantu. Otvorena je uz sufinanciranje Brodsko-posavske županije i Općine Cernik. Na usluzi je našim mještanima, osobito mještanima starije životne dobi, koji su zbog pristupačnije primarne zdravstvene zaštite više nego zadovoljni. Dodao bih da u Cerniku radi stomatolog, a ima i ljekarna tako da ni po lijekove ne moraju ići u Novu Gradišku - kaže načelnik Nikola Jugović. Autor: Franjo Samardžić / Izvor: www.novagra.hr

Obnovljen društveni dom u Cerničkoj Šagovini
14.10.2016.
Možda i najznačajniji projekt koji je realiziran ove godine na području Općine Cernik je adaptacija i uređenje Društvenog doma u Cerničkoj Šagovini. Radovi su privedeni kraju, čisti se i uređuje obnovljeni prostor doma. Može se reći da Šagovljani imaju primjerno uređen prostor koji će moći koristiti za rad Mjesnog odbora, razna prigodna okupljanja, ali i za mještane kada im je potreban veći prostor.

„U 2016. godini najznačajniji poslovi su bili na uređenju i adaptaciji doma u Cerničkoj Šagovini. To je ujedno i zadnji dom u našoj općini koji je adaptiran ili novoizgrađen, tako da napokon i Cernička Šagovina ima uređen društveni dom. Stari dom je bio neprimjeren za upotrebu jer nije imao sanitarni čvor i grijanje, a sada to ima, uz modernu kuhinju, novi namještaj, prostoriju za Mjesni odbor i manju prostoriju za druženja. Najvažnije je da dom ima riješeno grijanje, vodu i sanitarne čvorove„ kaže općinski načelnik Nikola Jugović.

Obnovu doma sufinanciralo je Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Ministarstvo regionalnog razvoja. Ukupna vrijednost radova je oko milijun kuna. Autor: Franjo Samardžić / Izvor: www.novagra.hr

Cernički mališani obilježavaju Dan kruha
13.10.2016.
Općinski načelnik Nikola Jugović jučer je posjetom iznenadio mališane i njihove tete u Dječjem vrtiću „Matija Gubec“. Zatekli su ih u igri, ali i u velikom poslu. Zajedno s tetama Sanjom, Gordanom i Katarinom kroz igru su se pripremali su se za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Upoznali su se s kuhinjskim priborom za kolače i sa tetom Gordanom pekli kekse koje su sami izradili uz pomoć stroja za kekse. Učili su i kako se stavlja kruh na pečenje u vanjsku peć.

Kako kaže teta Gordana djeca su pokazala velik interes i kroz igru nešto korisno naučila. Cernički mališani sutra će posjetiti Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zdravka Sokića gdje će se upoznati s procesom pravljenja tijesta.

Općinski načelnik Nikola Jugović mogao se uvjeriti za što je konkretno Općina Cernik dala novac kako bi se vrtić uredio i mališanima osigurao adekvatan dnevni boravak.

Obnovljen je sanitarni čvor, obojena su ulazna vrata i na ulazu ukrašena fasada, dopremljeni su i novi krevetići, a ovih dana očekuju se novi stolovi i stolice.

Načelnik Nikola Jugović pohvalio je djelatnike vrtića, tete Sanju, Gordanu i Katarinu. čistačicu Gordanu i kuharicu Nadu što se trude svaki dan djeci u vrtići učiniti ugodnim. Dodajmo da su tete, uz pomoć djece i njihovih roditelja, uredile okoliš vrtića. Obojani su rekvizite za igru, dovezena je zemlji i uređen vrt. Autor: Franjo Samardžić / Izvor: www.novagra.hr

Fešta od pjesme i prijateljstva
10.10.2016.
Članovi Hrvatskog pjevačkog društva „Tomislav“ iz Cernika u subotu su bili uspješni domaćini još jednog susreta pjevačkih zborova iz više hrvatskih županija. Kako reče jedan od doajena ovoga društva, predsjednik Đuro Vuk, tradicija je ovo duga preko tri desetljeća.

Svake godine početkom listopada Cerničani ugoste oko dvjestotinjak svojih prijatelja,članova pjevačkih društava s kojima njeguju dugogodišnju, plodonosnu suradnju.

Prilika je ovo da pokažu što rade i marljivo vježbaju na svojim probama, ali i prezentiraju svoj rad. Ono najljepše je, ističu, zajedničko druženje, razmjena iskustava i dogovori za daljnju suradnju.

Tako je bilo i ove godine. U crkvi svetog Petra i Pavla apostola u Cerniku posjetiteljima su se uz domaćine, pjevački zbor i tamburaški orkestar „Tomislava“ predstavili i njihovi gosti, članovi Hrvatskog pjevačkog društva „Urbata“ Davor, Gradski pjevački zbor „Lipik“,Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo „Sloga“ Pitomača, Hrvatsko pjevačko društvo „Graničar“ iz Nove Gradiške i Hrvatsko pjevačko društvo „Davor“ Slavonski Brod.

Posjetiteljima su izveli niz sakralnih i svjetovnih melodija domaćih i stranih autora, a pljesak publike bila im je najbolja nagrada i podrška.

Dobrodošlicu u ime domaćina uputili su im predsjednik Đuro Vuk te gvardijan cerničkog Franjevačkog samostana fra Josip Vukoja.

– Iznimno smo sretni što se u Cerniku i ove godine okupio veliki broj društava i više od dvije stotine izvođača. Sve su to naši dragi prijatelji s kojima nas vežu čvrste spone. Nadam se da smo im bili dobri domaćini i da će se ova višegodišnja suradnja nastaviti na zadovoljstvo svih nas – s osmijehom govori Đuro Vuk.

Kao što to obično biva, susret pjesme i prijatelja, nastavljen je onim obveznim, „trećim poluvremenom“, zajedničkim druženjem uz pjesmu, ples, dobro jelo i piće. Jer iz Cernika se samo tako odlazi. Autor: Sanja Bukvić / Izvor: www.radiong.hr

23. sjednica Općinskog vijeća
7.10.2016.

Dana 13. listopada (četvrtak) 2016. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

- aktualne teme
- usvajanje zapisnika sa 22.sjednice

1. Prijedlog Odluke o usvajanju razvojnoj dokumenta ;” Strateškog programa razvoja Općine Cernik 2015. – 2020.” ( izlaganje; “Sintagma” - Senka Vranić )
2. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Cernik I-VI 2016.
3. Prijedlog Plana Proračuna općine Cernik za 2017.g.
4. Raspisivanje javnog natječaja za provođenje postupka koncesije za skupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada
5. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata 2016./2017.šk.g.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni osnovice i koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Općinskoj upravi općine Cernik
7. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
8. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca – izvješće Načelnika
9. Izvješće načelnika o postupku prodaje putem javnog natječaja
10. Zahtjev za asfaltiranje Ulice dr. Franje Tuđmana u Cerniku
11. Odgovor na vijećnička pitanja :
A) Adresar komunalne naknade – revizija i nova zaduženja
B) Legalizacija
C) Porez - Kuće za odmor ???? Odrediti kategorizaciju – voćarske kuće
-odgovor na pitanja ; Josip Novoselac
12. Različito

Samostalna psunjska satnija: veza između Slavonije i ostalih dijelova RH nikad nije prekinuta
3.10.2016.
U nedjelju je kod HRT-ova odašiljača na Psunju obilježena 25. obljetnica utemeljenja Samostalne psunjske satnije 121. brigade HV-a Nova Gradiška. Kod HRT-ova odašiljača na Psunju i spomenika poginulim braniteljima okupili su se pripadnici Samostalne psunjske satnije 121. brigade HV-a Nova Gradiška i zajedno s roditeljima poginulih branitelja, izaslanikom Ministarstva branitelja i načelnika Glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadnim generalom Sinišom Jurkovićem, ratnim zapovjednikom 121. brigade, umirovljenim brigadirom Josipom Mikšićem, predstavnicima Tima za psihocijalnu pomoć Nova Gradiška, predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata među kojima su bili i članovi Udruge dragovoljaca Domovinskog rata općine Čavle , djelatnicima tvrtke Odašiljači i veze, predstavnicima Općine Cernik koje je predvodio načelnik Nikola Jugović i učenicima Osnovne škole “Matija Gubec” Cernik još su se jednom prisjetili ratnih događanja i odali počast poginulim braniteljima.

Ovom prilikom položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, a molitvu je predvodio pater Tomica iz franjevačkog reda iz Župe Cernik. U ime domaćina okupljenima se obratio načelnik općine Cernik, Nikola Jugović. Zahvalio je svima koji su dali svoje živote za našu slobodu. Prema riječim načelnika svi oni koji su i uzrokovali rat i u njemu sudjelovali kao agresori danas traže veća prava od roditelja i obitelji poginulih hrvatskih branitelja. “Traže prava da upravljaju šumama, vodama, da upravljaju našim prirodnim resursima za koje smo se mi borili. Kada su bili na vlasti nije im smetalo što su bili aposlutno zastupljeni, u nekim tvrtkama i u 100%-tnom broju, kao da su bili u nekoj drugoj republici, a ne hrvatskoj,” dodao je načelnik Jugović.

Autor: Dubravka Kovačić / Izvor: www.radiong.hr

OPŠIRNIJE / FOTO

POZIV NA PREZENTACIJU - Nacrta Strateškog programa razvoja Općine Cernik za razdoblje 2015.-2020. godine
22.9.2016.

U utorak 27.9.2016. g. u 19,00 sati u prostorijama Općinske uprave u Frankopanskoj ulici 117, Cernik održati će se prezentacija Nacrta Strateškog programa razvoja Općine Cernik za razdoblje 2015.-2020. godine.

Izradom ovog dokumenta određen je smjer razvoja Općine Cernik do 2020. godine, te su definirani potencijali i mogućnosti kroz ciljeve i prioritete razvoja cijelokupnog područja općine. Strategija će biti podloga i osnova za apliciranje projekata općine, privatnih poduzetnika, OPG-ova i udruga prema vanjskim izvorima financiranja.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na aktivnoj raspravi te konstruktivnim prijedlozima, komentarima, preporukama i sugestijama doprinesete donošenju Strateškog programa kao odrednice gospodarskog razvoja Općine Cernik.

STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE CERNIK 2015. – 2020. - NACRT

JAVNI NATJEČAJ O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE CERNIK
16.9.2016.

Na temelju članaka 34. Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 3/09. 1/13.3/14.) i Odluke Općinskog vijeća, Načelnik Općine Cernik raspisuje dana 14. rujna 2016. Javni natječaj o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Cernik.

Zemljište u vlasništvu Općine Cernik dati će se na prodaju putem javnog natječaja, koji je objavljen na Oglasnoj ploči općine Cernik i web stranici Općine i trajati će 15 dana. Općinsko vijeće će na svojoj sjednici odabrati najpovoljnijeg ponuditelja.

OPŠIRNIJE...

Sjećanje na poginule hrvatske branitelje
14.9.2016.
Jučer je na Psunju u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata samostalne Psunjske satnije Cernik održana komemoracija za poginule hrvatske branitelje, pripadnike satnije. Molitvu je predvodio vojni ordinarij, velečasni Željko Volarić.

Okupljeni su položili vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja poginulima. Komemorativnom skupu prisustvovali su ratni zapovjednik 121. novogradiške brigade umirovljeni brigadir Josip Mikšić kao izaslanik Grada Nove Gradiške i nekadašnji pripadnici 121. brigade Nova Gradiška, načelnik općine Cernik Nikola Jugović, članovi Dragovoljačke udruge iz Požege, te malobrojni hrvatski branitelji koji od obilježavanja ove obljetnice pogibije svojih suboraca ne odustaju.

Ratni zapovjednik Samostalne psunjske satnije Cernik Luka Zec, prisjetio se ratnog puta satnije. ” U obrani Psunja i odašiljača ukupno je poginulo petnaest, a ranjeno trideset pripadnika Satnije kojom je zapovijedao Luka Zec. Na jednom od najtežih dijelova novogradiške bojišnice obranili su odašaljač i spriječili neprijatelja da ga osvoji i onesposobi, a time i uspostavi medijsku blokadu sjeverozapadne Hrvatske.

13. rujna 1991. godine TV odašiljač na Psunju čuvali su pripadnici Dragovoljačke vidovačke satnije 4. bataljuna 108. brigade Zbora narodne garde i pripadnici Dragovoljačke cerničke satnije 3. bataljuna 108. brigade Zbora narodne garde. Toga dana iz Vidovačke satnije očekivali su smjenu. U međuvremenu prije same smjene, kombi vozilom šest pripadnika dragovoljačke Cerničke satnije spuštali su se sa Psunja i naišli na neprijateljsku zasjedu, a živote su izgubili Robert Petanić iz Nove Gradiške, Ivan Matošević iz Cerničke Šagovine i Stjepan Škrobić iz Cerničke Šagovine. Iz raznesenog i potpuno uništenog kombija preživjeli su Marko Tokić, Slavko Galik i Mato Pirić.” Izvor: www.radiong.hr

OPŠIRNIJE / FOTO

Izložba gljiva u Cerniku
13.9.2016.

Gljivarsko društvo „Kamilo Blagaić“ iz Zagreba po drugi put je posjetilo Cernik. Organizator prvog susreta održanog u rujnu 2014. bilo je Pjevačko društvo Tomislav. Ovogodišnjem druženju domaćin je bila Udruga voćara i vinogradara Cernik.

Autobus ispunjen do zadnjeg mjesta stigao je u Cernik oko devet sati u subotu 10. rujna, kako je bilo i planirano. Nakon jutarnje kave cijelo društvo se razdijelilo u tri grupe koje su se, pod vodstvom lokalnih vodiča, uputile u tri različite šume u potragu za omiljenim šumskim plodovima.

Prikupljene gljive su u prostorijama domaćina raspoređene po stolovima te je u 13 sati započela stručna determinacija. Gospodin Mladen Strižak vrlo je iskusan stručni determinator Mikološko gljivarskog saveza Hrvatske pa su prisutni domaćini njegovo izlaganje o svakoj pojedinoj vrsti pratili s vrlo velikim interesom. Na sva postavljena pitanja gospodin Strižak je odgovarao vrlo jasno i svakom razumljivo.

Nakon determinacije gljiva domaćini su goste poslužili vrlo ukusnim cerničkim tradicionalnim objedom i domaćim napitcima.

O povijesti Cernika i izuzetno lijepog Franjevačkog samostana s prekrasnom baroknom crkvom Sv. Petra i Pavla goste je detaljno informirao franjevac Prof. Dr. Tomislav Vuk i sam rođeni Cerničanin. On je ujedno i utemeljitelj Biblijsko arheološkog muzeja kojeg su gljivari razgledali s vrlo velikim zanimanjem.

OPŠIRNIJE / FOTO

Rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
12.9.2016.
 
OPŠIRNIJE...

Objavljen novi pravilnik za Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja
17.8.2016.
U Narodnim novinama broj 71 od 03. kolovoza 2016. objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru Mjere 7. potpora se dodjeljuje kroz sljedeće podmjere:

Podmjera 7.1.
– Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti,

Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije,

Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1694.html

AMBROZIJA – UPOZORENJE
12.8.2016.

Upozoravaju se svi mještani, fizičke i pravne osobe s područja Općine Cernik da su dužni prema naredbi Ministarstva poljoprivrede o obveznom uklanjanju biljke ambrozije, dužni ukloniti tu biljku sa svog zemljišta, i to mehaničkim, kemijskim ili nekim drugim načinima.

Obveza se odnosi na uništavanje po njivama, livadama, vrtovima, građevinskim parcelama, kanalima, uz putove, ceste i drugdje.

Suzbijanje se vrši košnjom, prskanjem, čupanjem i drugim načinima. Ukoliko se mještani neće pridržavati obveze, protiv njih će se postupiti sukladno Zakonima Republike Hrvatske.

Ovakve akcije pomažu drugima, imajte na umu jer sve je više onih koji imaju alergiju na AMBROZIJU, zato budimo solidarni prema takvim osobama.

   
   
Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik
15.7.2016.

Dana 14.srpnja 2016. održana 22. sjednica Općinskog vijeća općine Cernik na kojoj se raspravljalo o slijedećim temama;

Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2015.

Prijedlog Odluke o povećanju mjesečne naknade za dječji vrtić Cernik

Prijedlog Odluke o donaciji računala za Ordinaciju liječnika opće prakse u Cerniku

Izvješće o natječajima i programima koji se financiraju iz Fonodova i Ministarstava

Različito

Pod točkom 2. nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se neće povećati mjesečna naknada za boravak djece u Dječjem vrtiću Cernik , već će se izvršiti preraspodjela sredstava u Proračunu kako bi se osigurala sredstva za rad Dječjeg vrtića Cernik. S obzirom da ima veliki broj roditelja koji su predbilježili djecu za upis u Vrtić od rujna ove godine , želimo im omogućiti upis u Vrtić bez da se poveća naknada boravka. Nadamo se da smo ovim malim korakom omogućili našim žiteljima, a osobito mladim obiteljima na području naše Općine, lakši i kvalitetniji način života u našoj sredini.

Pod točkom 3. Donacije računala za Ordinaciju liječnika opće prakse u Cerniku - jednoglasno se prihvaća sufinanciranje u nabavci računala za ordinaciju, upravo zbog toga jer je svim mještanima naše Općine u interesu da što prije navedena ordinacija počne sa radom. Imamo inforamcije da jeu tijeku postupak izbora djelatnika (medicinskog tehničara) . Ordinacija je opremljena i nadamo se da će što prije početi sa radom.

Pod točkom 4. Načelnik je podnio Vijeću izvješće o natječajima i programima koji su provedeni u ovih šest mjeseci ove godine a to su:

ENERGETSKA OBNOVA SEOSKOG DOMA U CERNIČKOJ ŠAGOVINI -prvi natječaj je bio raspisani temeljem sklopljenog Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i eu, koji će radove sufinancirati u 80% iznosu opravdanih troškova. Na pozivni natječaj od tri ponude izabran je izvođač "Buturac gradnja" Cernik - ukupan iznos radova je 467.660,76 kuna. To su radovi na zamjeni posotjeće vanjske stolarije i mjera poboljšanja toplinske zaštite ovojnice za zamjenom krovišta. Navedeni radovi su završeni i okončane situacija predane u Fond.

Drugi natječaj smo raspisali pod nazivom ;ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U CERNIČKOJ ŠAGOVINI - UNUTARNJE UREĐENJE - raspisan javni natječaj, na kojem je od 8 ponuditelja, najniža ponuda odredila izvođača, a to je Obrtnička radionica "T-montaža" Giletinci . Vrijednost radova je 444.935,13 (s pdv-om).

BAGATELNI POSTUPAK; IZGRADNJA KANALIZACIJE I VODOVODA U FRANKOPANSKOJ ULICI - ODVOJAK, najpovoljni ponuđač je "Vodoprivreda-Nova Gradiška" N.Gradiška, vrijednost radova je 119.574,45, radovi su završeni.

IZGRADNJA CESTE I STAZE ZA PJEŠAKE U ULICI AUGUSTIMA KAŽOTIĆA U NASELJU CERNIK;

Potpisan Ugovor sa Ministarstvo RR i fondova EU u iznosu 150.000,00 kuna, temeljem kojeg smo raspisali pozivni natječaj (bagatelna nabava) za radove, izabran izvođač temeljem navedenog natječaja "Vodoprivreda-Nova Gradiška" vrijednost radova je 348.165,34 kune.
MiInistarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem natječaja i našeg Programa donosi Odluku o sufinanciranju izrade IV Izmjne i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cernik u iznosu 32.500,00 kuna.

Potpisan je Ugovor o financiranju širokopojasnog interneta.

Također ovlaštene osobe Županije i OŠ "Matija Gubec" Cernik potpisali su Ugovor o sufinanciranju radova na obnovi Područne škole u Baćin dolu u vrijednosti 450.000,00 kuna.
Pod Različito; donešeni su razni prijedlozi i zaključci za slijedeće sjednice Općinskog vijeća (kao što su; Održavanje groblja Cernik, Revizija adresara komunalne naknade).

Izvješće agrotehničke mjere - financijsko 2015.

Izvješće agrotehničke mjere 2015.


Širokopojasni internet
14.7.2016.
Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i općinski načelnici Željko Kočijašević (Općina Staro Petrovo selo), Zvonimir Karlik (Općina Dragalić), Ivan Šmit (Općina Nova Kapela), Velimir Paušić (Općina Stara Gradiška), Nikola Jugović (Općina Cernik), Pavo Klarić (Općina Gornji Bogićevci) i Đuro Anđelković (Općina Davor), u srijedu 13.7.2016. potpisali su sporazum o realizaciji projekta uvođenja širokopojasnog interneta velike brzine. Sporazum će naknadno potpisati Zlatko Aga (Općina Rešetari), Aca Vidaković i(Općina Okučani) i Igor Jurišić (Općina Vrtbje).

Potpisom sporazuma Grad Nova Gradiška i deset općina novogradiškog kraja zajedno kreću u realizaciju ovog projekta.

Uvjeti za jedinice lokalne samouprave su više nego povoljni kao i za domaćinstva i ostale korisnike koji će dobiti brzi Internet, a ništa neće dodatno morati platiti. Projekt EU financira u iznosu od 75 posto ukupne vrijednosti, a preostalih 25 posto troška snosit će privatni partneri odnosno operateri.

OPŠIRNIJE...


Svima će nedostajati u svakodnevnom životu i radu
11.7.2016.

Nakon teške bolesti jučer je u 47. godini umro Tihomir Podkonjak iz Cernika, doajen grafičkog dizajna. Mnogima će nedostajati, ponajprije svojoj obitelji, prijateljima i brojnima s kojima je surađivao i uvijek im nesebično pomagao. Bio je samozatajan, skroman, jednostavan, ali široke duše i velikog srca. Iskren prijatelj volio je svoj kraj, ljude, običaje. Nasmijan i srdačan ostat će uvijek u našim srcima.

Rođen je 3. srpnja1970. u Novoj Gradiški gdje je završio srednju Elektrotehničku školu. U Zagrebu je diplomirao na Grafičkom fakultetu. Sa ženom Sanjom i troje djece Marinom, Markom i Matejom živio je u skladnom braku. Radio je u firmi Nathalie d.o.o. u Novoj Gradiški gdje je vodio grafički i web odjel. Volonterski je Tiho surađivao sa skoro svim cerničkim ustanovama i udrugama u izradi raznih publikacija i web stranica.

Grafički je uredio i pripremio za tisak monografije 100 godina HPD Tomislav, 250 godina školstva u Cerniku, jubilarnu zbirku za 10 godina Susreta malih pjesnika Slavonije i Baranje, nekoliko godišnjaka cerničke župe te niz brošura, plakata i drugih publikacija. Grafički je pripremio reizdanje knjiga Franjevci u Cerniku i 110 godina DVD Cernik.

Kao grafički urednik velik doprinos i potporu u proteklih 15 godina dao je izlaženju Novogradiških nezavisnih novina CajtuNg. Isto tako njegov potpis grafičkog urednika nose knjige i publikacije u izdanju Novogradiškog godišnjaka, te brojne druge publikacije.

Osmislio je, izradio i uređivao web stranice župe Cernik, KUU Cernik, HPD Tomislav, DVD Cernik, Chernik Campusa, crkve sv. Linarte i Cajtunga.

Tihomir Podkonjak bio je osobito uvažavan i vrlo cijenjeni mještanin, istican i nagrađivan za svoj rad i doprinos na unapređenju ukupnog života u svom kraju. Posljednje priznanje dobio je od Općine Cernik. Općinsko vijeće za sav doprinos koji je dao nagradilo ga je Grbom općine Cernik.

Svima će nedostajati u svakodnevnom životu i radu.

Sahrana dragog prijatelja i suradnika će biti u utorak, 12. srpnja u 17 sati na groblju u Cerniku.

Tekst napisala: Ksenija Lipičanin

Obnova zgrade Područne škole Baćin Dol
11.7.2016.
SLAVONSKI BROD, 8. srpnja 2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske odobrilo je i sufinancira brojne projekte s područja energetske obnove, poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda, kao i one manje vrijednosti za izradu prostornih planova, jedinicama lokalne samouprave Brodsko-posavske županije u 2016. godini.

Veliko je to priznanje nastojanjima Brodsko-posavske županije, župana Danijela Marušića, njegovih suradnika i stručnih timova koji su radili na izradi projekata.

Povodom potpisivanja odluka za radove energetske obnove za pet škola s područja Brodsko-posavske županije, čije financiranje je odlukama odobrilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, dodijele odluka o dodjeli sredstava kapitalne pomoći projektima općina i gradova, kao i odluka o sufinanciranja prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Brodsko-posavsku županiju posjetio je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kušćević i pomoćnik ministra Igor Čižmek, a domaćini su im bili zamjenica župana Dunja Magaš i predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić.

OPŠIRNIJE...


PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
30.6.2016.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda OBAVJEŠTAVA mještane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

o dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2 Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
o oštećeni mogu prijaviti štetu od 01.07.2016. do 11.07.2016. godine
o šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

B. PRIJAVA ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN–P „Prijava štete od elementarne nepogode" koji se može preuzeti na službenim web stranicama Općine Cernik (www.cernik.hr) ili osobno u Općini Cernik.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.

OPŠIRNIJE

OBRAZAC EN-P

Odluka o proglašenju stanja elementarne nepogode

JAVNI RAD - RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE
7.6.2016.

Obavještavamo sve zainteresirane mještane Općine Cernik da je Općina Cernik u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje otvorila natječaj za Program javnog rada za 2016. godinu – Radom za zajednicu i sebe – za šest (6) osoba.

Natječaj je otvoren od 07. lipnja do 14.lipnja 2016.

Tekst – natječaj

Dan općine Cernik: puno smo napravili i nećemo stati
30.5.2016.
Dan općine Cernik svečano je proslavljen ovoga petka 27. svibnja. Kao i u svim općinama, i u Cerniku se susreću s istim ili sličnim problemima, ali moglo se čuti puno toga o pozitivnim i dobro realiziranim projektima te planovima za 2016. godinu. Nakon polaganja vijenaca kod središnjeg spomen obilježja, u 11.00 sati je započela Svečana sjednica Općinskog vijeća u Franjevačkom samostanu.

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Hrvoje Žakić koji je dodao da je rad Vijeća bio uspješan, da su dobro surađivali s mjesnim odborima te da su usvojili potrebna izvješća i planove za dobrobit svih mještana.

Načelnik Nikola Jugović na čelu je Općine od njezina osnutka 1993. godine. Kako sam kaže, do sada se puno napravilo za dobrobit svih stanovnika:

-Puno se radilo na komunalnoj infrastrukturi. U svim mjestima Općine smo obnovili ili izradili nove društvene domove, u Giletincima, Šumetlici i Cerničkoj Šagovini. Isto tako smo obnavljali škole. Naročito smo radili na uređenju potoka, vodotoka, kanala, poljskih putova, nerazvrstanih cesta. Dobro smo surađivali i sa Županijskom upravom za ceste te smo uredili županijske ceste, ali i ceste u mjestima u Općini i u samome Cerniku. No moram reći i ono s čime nisam zadovoljan. Naime, mi smo poljoprivredna Županija i Općina. Loše je stanje gospodarstva. S tim problemom susreću se sve općine. Uložili smo u gospodarsku zonu, no nema zainteresiranih investitora. Ali drago mi je reći i ponosan sam na rad svih kulturnih društava, udruga, sportskih društava i na suradnju s našim samostanom i Crkvom. Svi zajedno pokušali smo uljepšati i obogatiti život ovoga mjesta.

Ovo je posljednja godina načelniku Nikoli Jugoviću koji želi da i njegovi nasljednici dobro rade taj posao za dobrobit svih mještana Općine Cernik.

U ime Brodsko-posavske prisutne je pozdravila zamjenica župana Danijela Marušića, Dunja Magaš, te istaknula tri važna projekta koja će se ove i iduće godine realizirati u Općini Cernik.:

– Nastavit ćemo s energetskom obnovom škole u Baćindolu, prošle godine smo obnovili krov, a ove će se godine završiti fasada i prozori. Vrijednost projekta je preko 500 tisuća kuna. Također, Cernik će konačno dobiti ambulantu obiteljske medicine, prvi puta u povijesti. Treći i vrlo značajan projekt koji će se realizirati u suradnji s Medicinskim fakultetom u Osijeku, Bolnicom Sv. Rafael Strmac, Općinom Cernik i Brodsko-posavskom županijom je otvaranje Diplomskog studija palijative i gerijatrije.

Na sjednici su dodjeljena priznanja i Grb općine Cernik. Grbom općine Cernik nagrađeni su Tihomir Potkonjak i fra Franjo Tomašević, dok su zahvalnice za društveni i kulturni doprinos dobili Karlo Szabo, Robert Crljenković i Štefanija Jugović. Titulu počasnog građanina Općine Cernik od danas nosi Damir Sokić – Roka.

Svečanost su svojim nastupom upotpunile članice pjevačke skupine Kulturno umjetničke udruge “Cernik” i Tamburaški sastav Satir. Autor: Helena Vlaović / Izvor: www.radiong.hr

FOTO GALERIJA


Potpisan ugovor sa Ministarsvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije
30.5.2016.

Općinski načelnik Nikola Jugović potpisao je u srijedu, 25. svibnja 2016. godine, Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U ime Ministarstva, svečanosti potpisivanja nazočio je i Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Tolušić sa suradnicima.

Predmet potpisivanja Ugovora je Izgradnja ceste i staze za pješake u Ulici Augustina Kažotića u naselju Cernik koji je Općina Cernik kandidirala na Javni poziv ministarstva početkom godine prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Vrijednost ukupnog projekta je 364.287,66 kuna, a vrijednost Ugovora kojim će ministarstvo sufinancirati ovaj projekt iznosi 150.000 kn.

Nakon potpisa ovog Ugovora, stekli su se uvjeti oko pripreme početka nabave i odabira izvođača za realizaciju ovog projekta.

Prema planu i predviđenoj vremenskoj dinamici u realizaciji projekata u ovoj godini, a kojima je nositelj Općina Cernik, radovi na ovom projektu bi trebali početi u drugoj polovici godine.


Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta
23.5.2016.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijesti o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

- Općine Cernik - OBAVIJEST

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Vrtić iz Cernika pobjednik 15. Olimpijskog festivala dječjih vrtića
23.5.2016.

15. OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA HRVATSKE
NOVA GRADIŠKA, 20. svibnja 2016. - Ova tradicionalna sportska manifestacija, po kojoj je naš grad jedini u RH u kojemu se 15. godina u kontinuitetu odvija, počela je povorkom 240 sudionika predvođenih Mažoretkinjama grada NG i transparentom Olimpijskog festivala kojega je nosila odgojiteljica Silvana Savi.

Olimpijsku zastavu ponosno je nosilo osmero mališana: Zoran Bognar, Ika Peša, Petar Andrašić, Alen Gigović, Dolores Bilić, Sonja Knežević, Suzana Majdandžić i Ivona Knežević uz pratnju odgojiteljice Jadranke Kaksa.

Slijedile su ekipe sportaša vrtića: "Radost" NG (odgojiteljice Blaženka Đurić, Jelena Rosić-Prgomet, Ivana Blazina; treneri: Tomislav Vlaović i Marko Ćosić); "Matija Gubec" Cernik (odgojiteljice Gordana Vuk, Sanja Potkonjak, Andrijana Ozjaković; treneri: Antonija Martinković, Tomislav Videc);

"Zvončić" Nova Kapela (odgojiteljice Kata Dročić, Zdravka Lacković i Iva Pereglin);
"Bljesak" Okučani (odgojiteljice Nataša Bojić, Anita Štivičić i Jasminka Klikić; treneri : Kata i Jozo Gogić);

"Vjeverica" Staro Petrovo Selo (odgojiteljice: Gordana Valešić, Barbara Mulac i Martina Abijanac);

"Maslačak" NG (odgojiteljice Ranka Starivlah, Blanka Adam i Ruškan: treneri: Ivan Adžić i Anđelko Valković). Na začelju povorke išli su suci (volonteri) , odgojiteljice, tehničko osoblje vrtića i svi koji pomažu održati Olimpijadu.

Prisegu je u ime svih sportaša položila Mia Benakić iz Nove Kapele, olimpijsku baklju nosili su: Borna Marinović (Radost, NG), Antea Kostenjak (Cernik), Josip Bertović (Nova Kapela), Ema Vidaković (Okučani), Niko Josipović (SPS) i Marko Tomić (Maslačak NG) koji je olimpijski plamen i upalio.

Okupljene roditelje, sportaše, odgojitelje, trenere pozdravio je gradonačelnik Vinko Grgić, a 15. Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske otvorila je njegova zamjenica Vesna Đapić, čestitajući svima na trudu i kontinuitetu održavanja Festivala, a svim sportašima poželjela je puno uspjeha i fer play borbu. Nazočni su bili i predsjednik Saveza sportova grada NG Borislav Vidošić, kao i policajac u zajednici Tomislav Maraković, potom predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića NG Tomislav Bećirević, a o zdravstvenoj sigurnosti sudionika i ove godine su se brinuli djelatnici Zavoda za hitnu medicinu BPŽ.

OPŠIRNIJE...

Dan Općine Cernik - najava
23.5.2016.

Povodom obilježavanja Dana Općine Cernik koji će se održati u petak 27. svibnja 2016. god. predstavljamo vam cjelovit program obilježavanja.

09.00 – 11.00 sati - Doček gosti i uzvanika u Franjevačkom samostanu u Cerniku

11.00 sati - Svečana sjednica Općinskog vijeća i dodjela priznanja i zahvalnica u Franjevačkom samostanu

13,00 sati - Domjenak u Hrvatskom zadružnom domu u Cerniku

XIII. FOLKLORNI SUSRET U CERNIKU
11.5.2016.

Članovi Kulturno umjetničke udruge "Cernik" 30. travnja 2016. imali su prigodu ugostiti vrhunske profesionalce i sjajne plesače na njihovom Folklornom susretu koji se trinestu godinu zaredom održava pod jedinstvenim nazivom “Lipa moja Slavonijo”.

Kao i toliko puta dosada, Cerničani su na svojoj smotri ugostili vrhunska foklorna društva, Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana, KUD “Baščaršija” iz Sarajeva, KUD “Metković” iz Metkovića, KUD “Sv. Juraj” Draganić, a svoje plesačko i pjevačko umijeće posjetiteljima su prezentirali i članovi folklornog i dječjeg ansambla Kulturno umjetničke udruge “Cernik”.

Posjetitelji su mogli uživati u nezaboravnom programu koji se rijetko može vidjeti na našim prostorima, pjesmama i plesovima zapadne Hercegovine, doline Neretve, starog Sarajeva, Draganića, Podravine, Zagrebačkog prigorja, Sarajevskog polja, Korduna, Baranje, Hrvatskog zagorja i Slavonije.

Svatko od društava na svoj način prezentiralo je običaje, pjesme i plesove kraja iz kojega dolaze, dok su profesionalna društva iz Sarajeva i Zagreba koja okupljaju nekoliko stotina članova prikazala samo mali dio koreografija iz svih dijelova zemlje koje njeguju.

OPŠIRNIJE...

21. sjednica Općinskog vijeća
9.5.2016.

Dana 19. svibnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

- aktualne teme
- usvajanje zapisnika sa 20.sjednice

1.Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Cernik za 2015.godinu
-Prijedlog Odluke o izvršenju Programa javnih potreba i u područjima društvenih djelatnosti (kultura,sport,socijalna skrb)
-Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2015.
A) Izvješće Načelnika o radu u 2015.

2. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Općine Cernik
3. Prijedlog Odluke o 3. Izmjenama i dopunama PPUO Cernik
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Lucić Nikoli za legalizaciju gosp.objekata
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja novog zapošljavanja na području Općine Cernik

6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja

7. Pismo namjere ” Bolero” Cernik
8. Molba za donaciju košarkaški klub invalida “Brod” Sl.Brod
9. Imenovanje Povjerenstva za otvaranje ponuda za prodaju zemljišta
10. Dan općine Cernik
A) Program
Molim dostaviti pismene prijedloge za dodjelu Priznanja
11. Različito

Proglašena elementarna nepogoda uzrokovana mrazom
5.5.2016.

Župan Danijel Marušić proglasio je danas elementarnu nepogodu izazvanu mrazom koji je prouzročio oštećenja na poljoprivrednim kulturama na području općina Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik,Rešetari, Staro Petrovo Selo, Nova Kapela, Sibinj, Podcrkavlje, Bukovlje, Garčin i Slavonski Šamac na području Brodsko-posavske zupanije.

Na navedenom području rano proljetni rnraz prouzročio je stete na vinogradima, voćnjacima, povrtlarskim kulturama na otvorenom i rano zasijanim ratarskim kulturama. Nanešene su velike materijalne štete dana 25. /26. travnja 2016. godine te je došlo do uništavanja nasada i usjeva. U prilogu teksta nalazi se i tekst same Odluke o proglašenju elementarne nepogode.

ODLUKA

(Obavještavamo mještane da prilikom prijave elementarne nepogode dostavite sljedeće podatke;

- PRESLIKU ZAHTJEVA ZA POTICAJE u kojem su vidljive čestice, kulture i površine , a u slučaju štete na voću molim da se navede i koliko komada / stabala voća ili trsova loze

- ILI POSJEDOVNI LIST, gdje je vidljiv broj čestice, površina, napisati koja kultura i isto kod voća broj stabala

- Presliku osobne iskaznice i tekućeg računa)


"Lipa moja Slavonijo"
26.4.2016.

30. travnja 2016. Kulturno umjetnička udruga Cernik domaćin je 13. Folklornih susreta "Lipa moja Slavonijo".

Pozivamo Vas u školsku sportsku dvoranu osnovne škole "Matija Gubec" u Cerniku s početkom u 19.30 sati.

Naši dragi gosti ove godine su:
Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana, Zagreb,
KUD Baščaršija, Sarajevo,
KUD Metković, Metković,
KUD Sv. Juraj, Draganić,

Domaćin je KUU Cernik, a predstaviti će se dječji i reprezentativni ansambl.

Očekuju Vas vrhunska koreografska ostvarenja, pjesme i plesovi Slavonije, Baranje, Međimurja, Korduna, Prigorja, Zagorja, Podravine, starog Sarajeva, Sarajevskog polja, Zapadne Hercegovine, doline Neretve, Draganića.

Svi ste dobrodošli!

KUU „CERNIK“

Kovanica od zlata dodijeljena načelniku Nikoli Jugoviću
21.4.2016.
Godišnja nagrada Brodsko-posavske županije KOVANICA OD ZLATA dodijeljena je 2016. godine Nikoli Jugoviću iz Cernika za dugogodišnji uspješan rad i postignute rezultate u razvoju i promicanju lokalne samouprave, posebno na području Općine Cernik.

Na svečanoj sjednici Županijske skupštine upriličenoj u povodu Dana brodsko-posavske županije održanoj 15. travnja priznanje mu je uručio predsjednik Skupštine Pero Ćosić.

Nikola Jugović se može pohvaliti da je do sada jedini načelnik u Općini Cernik. Prvi put za načelnika je izabran 1993. godine, kada su održani prvi izbori za članove Općinskog vijeća. Tada je načelnika biralo Općinsko vijeće. Nikola Jugović postaje i prvi neposredno birani načelnik u Općini Cernik. Zajedno sa Vitomirom Žakićem, kandidatom za zamjenika načelnika uvjerljivo su 2009. godine, kao kandidati HDZ-a, u prvom krugu slavili izbornu pobjedu.

Nikola Jugović i danas je općinski načelnik u Cerniku i načelnik će u zasluženu mirovinu. Iza njega će ostati realiziranu brojni projekti u oblastima komunalne i društvene infrastrukture izgrađeni u Cerniku i naseljima cerničke općine, te drugi uspjesi i postignuća. Autor: Franjo Samardžić / izvor:www.novagra.hr

Savjetovanje s javnošću
20.4.2016.

Općina Cernik poziva svu zainteresiranu javnost da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cernik.

Savjetovanje je moguće pronaći na linku Savjetovanja s javnošću na našoj stranici gdje možete ostaviti svoje prijedloge i komentare.

“Proljetni koncert” HPD-a “Tomislav” Cernik
18.4.2016.
Članovi Hrvatskog pjevačkog društva „Tomislav“ iz Cernika u subotu 18. travnja održali su, sada već tradicionalni, “Proljetni koncert”. Društvo ima brojne poklonike koji su napunili cernički dom, te uživali uz obilje dobre glazbe. Svečanu večer upotpunili su nastupi mješovitog pjevačkog zbora, velikog tamburaškog orkestra i juniorskog tamburaškog orkestra pod dirigentskim palicama profesora Dalibora Timarca i Marijana Paurića.

Nastavak je ovo tradicije Društva koje svojim radom kulturno, umjetnički i duhovno obogaćuje cernički kraj. Iza njih su brojni koncertni nastupi, pa im iskustva ne nedostaje. Prema riječima predsjednika Društva Đure Vuka, društvo postoji još od davne 1905. godine. Godišnje broje preko dvadeset javnih nastupa, a predstavljaju se u nekoliko sekcija. Večerašnjem koncertu nazočio je i načelnik općine Cernik Nikola Jugović koji je pohvalio rad Društva. Načelnik je iznimno zadovoljan brojem mladih koji su se uključili u rad, a za problem iznosi tešku financijsku krizu, kojoj unatoč, Društvo uspješno djeluje.

Tajnica HPD-a “Tomislav” Višnja Brčić i dopredsjednik Vitomir Žakić svečano su uručili darove dosadašnjoj dugogodišnjoj dirigentici Društva Katarini Pirić koja je svoju palicu predala mlađem kolegi profesoru Daliboru Timarcu. Izvor: www.radiong.hr

Foto galerija...


20. Info dan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod
14.4.2016.

S ciljem što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), u srijedu, 20. travnja, od 9 do 15 sati, u ŽK Slavonski Brod, Matije Mesića 9, Slavonski Brod, održat će se 20. Info-dan HBOR-a.

Tom prilikom voditelj Područnog ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj održat će individualne razgovore s poduzetnicima zainteresiranima za korištenje HBOR-ovih programa.
Kako individualni razgovori zahtijevaju definiranje termina razgovora za svakog sudionika, zbog ograničenog trajanja Info-dana molimo zainteresirane da se za poslovne razgovore što prije prijave na elektroničku adresu mbalen@hgk.hr ili online prijavom
http://www.hgk.hr/zk/slavonski-brod/zk-slavonski-brod-20-info-dan-hbor-a?category=23, kako bi dobili točan termin.

Županijska komora Slavonski Brod

Započela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima
11.4.2016.

Nakon što je poljoprivrednicima u studenom prošle godine isplaćeno 750 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je započela s isplatom prvog dijela izravne potpore za 2015. godinu.

U sljedećim danima na račune gotovo 100.000 poljoprivrednih gospodarstava ukupno će biti uplaćeno 944 milijuna kuna izravnih plaćanja. Inače, za proizvodnu 2015. godinu ove je godine na raspolaganju ukupno 3,4 milijarde kuna (iz RH i EU proračuna) za izravnu potporu poljoprivrednicima:

- 2,65 milijardi kuna - izravna plaćanja

- 596,4 milijuna kuna - IAKS mjere ruralnog razvoja (Agrookoliš, Ekološka poljoprivreda i Područja s posebnim ograničenjima)

- 27,4 milijuna kuna - EU interventna potpora stočarima za krave u proizvodnji mlijeka

- 138,6 milijuna kuna - osjetljivi sektori (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje).

U drugom dijelu isplate, koja će završiti do 30. lipnja 2016. godine, poljoprivrednicima će biti isplaćen ostatak novca za izravnu potporu (za sve vrste potpora). Isto tako, poljoprivrednicima će krajem godine biti isplaćen i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna.

Za sve korisnike izravnih potpora koji imaju porezni dug ili su im računi pod ovrhom dajemo sljedeću informaciju.

OPŠIRNIJE...

Program javnih radova – Pomoć zajednici
4.4.2016.
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Slavonski Brod, pozitivno je ocijenio zahtjev za Program javnih radova – Pomoć zajednici (pomoć i njega u kući osobama treće životne dobi, starim i nemoćnim osobama za područje Općine Cernik.

U navedenom Programu zaposlene su slijedeće osobe;
- Bara Knežević,Sanja Šimić Martinović,Slavica Martinović, Dijana Knežević, Anica Šimić.

Program traje, odnosno razdoblje radnog odnosa je od 01.04.2016.-30.09.2016.


Cvjetnica u Cerniku
23.3.2016.
Kao i prethodnih, i ove godine Mješoviti pjevački zbor HPD "Tomislav" predvodio je pjevanje u obredu Nedjelje Muke Gospodnje - CVJETNICE.

Obred je započeo blagoslovom grančica kod kapelice Svetog Križa, a nastavljen je u crkvi misnim slavljem.

Svetu misu je predvodio župnik i gvardijan p. Josip Vukoja. Pod misom MPZ pjevao je Muku po Luki. Uloge su pjevali: Evanđelist - Zdravko Petrić, Isus - fra Tomica Hruška, Pilat - Vitomir Žakić, zločinac I - Vlado Sokić, zločinac II - Damir Gajski, stražar - Kruno Szabo.

Zborom je ravnao prof. Dalibor Timarac kojemu je ovo bio prvi nastup kao dirigentu i voditelju Mješovitog pjevačkog zbora HPD "Tomislav".

Za orguljama je bio prof. Saša Šimić.

Zbor će, kao i obično, predvoditi pjevanje na obredima Velikog četvrtka i Velikog petka, a na Veliki petak će pjevati Muku po Ivanu.

Uloge će pjevati: Evanđelist - Zdravko Petrić, Isus - fra Tomica Hruška, Pilat - Vitomir Žakić, sluškinja - Ankica Zec, stražar - Vlado Sokić, sluga - Damir Gajski, Petar - Kruno Szabo. Autor: Katarina Piljić / Izvor: www.hpd-tomislav.hr

FOTOGALERIJA...

20. sjednica Općinskog vijeća
14.3.2016.
Dana 17. ožujka 2016. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog odluke u usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna općine Cernik za 2015.godinu
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o popisu kapitalne imovine, obveza i potraživanja na dan 31.12.2015.
3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Cernik
4. Izvješća o radu Udruga ( KUU Cernik, Udruga vinogradara i voćara , Udruga mladih Baćindol, LU Srnjak, DVD Baćindol, NK Mladost)
5. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška
-Razrješenje dosadašnjeg člana i imenovanje novog člana
6. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2015.g.
7. Imovinsko pravni odnosi- HEP
- prijedlog za prodaju čestice u vlasništvu općine
8. Prijedlog odluke o načinu korištenja poslovnog prostora u vlasništvu Općine za potrebe Udruga
9. Prijedlog Odluke o iznosu naknade za zakup poslovnog prostora “Škola u prirodi” C.Šagovina
10. Različito

Čestitka povodom Međunarodnog dana žena
8.3.2016.
Međunarodnim danom žena tradicionalno se svake godine prisjećamo povijesnih događaja koji su presudno utjecali na položaj žena u društvu, te ostvarivanju jednakih ekonomskih, političkih i društvenih mogućnosti prava žena.

Svim ženama, u znak zahvalnosti na svakodnevnom trudu, ljubavi, potpori i požrtvovnosti kojom pridonosite izgradnji boljeg života upućujem čestitku u ime svojih suradnika i u svoje osobno ime, te Vam želim sretan Dan žena!

Načelnik
Nikola Jugović

Godišnja skupština KUU „Cernik“
16.2.2016.

U petak 19. veljače 2016. godine održati će se redovna Godišnja skupština Kulturno umjetničke udruge „Cernik“.

Skupština će se održati u Društvenog doma Cernik - u Fitnnes dvorani s početkom u 19.00 sati sa slijedećim Dnevnim redom:

Otvaranje Skupštine – Predsjednik Ivan Ivanović

1. IZBOR RADNIH TIJELA
radnog predsjedništva (2 člana/ice) zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika

2. IZVJEŠĆA
o radu Udruge u 2015. godini
o financijskom poslovanju u 2015. godini

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća
- o radu u 2015.
- Financijsko izvješće za 2015

4. Prijedlog Plana rada za 2016. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada za 2016.

6. Pozdravna riječ gosti i uzvanika

7. Različito

111 godina Hrvatskog pjevačkog društva „Tomislav“
8.2.2016.
Pjevanje, druženje, očuvanje tradicije, nakana je i cilj rada Hrvatskog pjevačkog društva „Tomislav“ i u godini koja je pred nama. Zaključeno je to na redovnoj godišnjoj skupštini Hrvatskog pjevačkog društva „Tomislav“ održanoj u subotu, u prostorijama „Slavin doma“, prostora u kojem već dugi niz godina radi ovo pjevačko društvo.

Podsjetimo, prostorije je članovima „Tomislava“ darovala njihova članica, pokojna Slava Tomlinović, kao zahvalu za sve dane provedene u ovom društvu. Zahvaljujući angažmanu članova „Tomislava“, Općine Cernik i mještana prostorije su obnovljene, a uskoro će u ovom prostoru s radom početi i ambulanta Opće medicine.

– Sklopili smo ugovor s Brodsko posavskom županijom i Domom zdravlja, stoga vjerujemo da će novootvorena ambulanta uskoro zaživjeti i primiti prve pacijente – ističe predsjednik HPD „Tomislav“ Đuro Vuk.

Društvo s radom i aktivnostima nastavlja i u ovoj godini: – Prošla je bila izuzetno aktivna, puna koncerata i gostovanja, obilježili smo i 110 godina postojanja i rada društva, a istim tempom nastavljamo i u ovoj godini. Uskoro nam kreće nova generacija „Škole tambure“, jedinstvenog projekta koji je pokrenut 2005. godine i koji je od tada „iznjedrio“ nekoliko generacija tamburaša. Problem nam je jedino u odlasku mladih članova na školovanje, što je neminovno, no, nadamo se da će nam se i vratiti. Vrata su nam otvorena za sve ljude dobre volje, pjevače, svirače, stoga nam se pridružite. „Tomislav“ je brojnim njegovim članovima na neki način postao druga obitelj – dodaje Vuk.

Riječi podrške na godišnjoj skupštini uputili su im i načelnik Općine Cernik Nikola Jugović, predstavnici udruga i prijateljskih društava, a sve je završeno, onako kako to obično biva, zajedničkim druženjem. Autor: Sanja Bukvić / Izvor: www.radiong.hr

Obavijest – upis pacijenata za liječnika primarne zdravstvene zaštite u Cerniku
25.1.2016.
Obavještavamo sve građane koji se žele upisati ili žele promijeniti obiteljskog liječnika kako se mogu opredjeliti (upisati) za liječnika primarne zdravstvene zaštite, koji će raditi u Ordinaciji u Cerniku, Frankopanska 161.

Upis se vrši u Cerniku u Općini Cernik svaki radni dan od 8.00 do 13.00 sati, potrebna zdravstvena iskaznica i OIB.
Godišnji koncert KUU Cernik
11.1.2016.
Cjelovečernji samostalni koncert Kulturno-umjetničke udruge "Cernik" pod nazivom "'Ajd u kolo, 'koj za kolo" održan je 6. siječnja 2016. u Domu kulture u Novoj Gradiški.

Nastupili su Reprezentativni folklorni ansambl i Ženska pjevačka skupina pod vodstvom Nikole Kramara i Dječji folklorni ansambl pod vodstvom Vesne Valentić. S nekoliko izvedbi program je obogatio Tamburaški sastav "Žute dunje" iz Cernika.

OPŠIRNIJE / FOTO GALERIJA

Obilježena 24. obljetnica vojne akcije ‘Šagovina 91.’
22.12.2015.

U Cerničkoj Šagovini 20. prosinca obilježena je 24. obljetnica vojne akcije “Šagovina 91”. Zauzimanjem Mašičke Šagovine 19. prosinca 1991. godine agresoru je zadan težak udarac i oduzet jedan od strateški najpovoljnijih položaja koje je imao u brdskim dijelovima sjeverne novogradiške bojišnice.

I ove godine u Cerničkoj Šagovini danas su se okupili predstavnici županije, načelnici općina, brojni hrvatski branitelji, predstavnici 121. brigade Hrvatske vojske, 149. Trešnjevačke brigade, 99. brigade iz Peščenice, 108. Brodske brigade, izviđačko diverzanskog voda iz Zagreba, ratni zapovjednici, učenici Osnovne škole “Žitnjak – Petruševac” i đaci cerničke Osnovne škole „Matija Gubec“ sa ravnateljicom Rezom Benković, predstavnic KUD-a Branimir 888 iz Muća, a misu je služio Pater Ivan Sršen. Za agresora veoma važna točka na obroncima Psunja bila je Cernička Šagovina. Znala je to i naša obrana, koja je odbijala sve nasrtaje iz pravca Mašičke Šagovine, ali i planirala kako eliminirati snažno neprijateljsko uporište.Autor: Željko Idžotić

OPŠIRNIJE / www.novogradiscani.com

FOTO GALERIJA / www.novogradiscani.com


BOŽIĆNI KONCERT - CERNIK 2015.
21.12.2015.
19. prosinca 2015. u Hrvatskom domu u Cerniku Kulturno umjetnička udruga "Cernik" organizirala je Božićni koncert. Osim domaćina nastupili su KUD "Branimir 888" iz Muća, KUD "Matija Antun Relković" iz Davora te KUD "Radinje" iz Siča.

Folklorni ansambl KUU "Cernik" izveo je Stare splitske plesove te Pjesme i plesove Međimurja, Ženska pjevačka skupina otpjevala je dva dalmatinska božićna napjeva: Preveliku radost navišćujem vama i Bolsku kolendu, a Dječji ansambl oduševio je publiku prikazom Slavonskih božićnih i čestitarskih običaja.

Gosti iz Muća predstavili su se "Prosidbom divojke mućkoga kraja" - izvornim prikazom običaja uz diple s mijehom te Završnim kolom iz opere Ero s onoga svijeta.

KUD "Matija Antun Relković" izveo je Izvorne pisme i kola sela Davor, a KUD "Radinje" predstavio se Spletom pisama i kola sela Siče te Božićnim običajem sela Siče "Sinoć stiže trudna majka".

Najavljujemo i samostalni godišnji koncert KUU "Cernik" pod nazivom "Ajd u kolo koj' za kolo!" koji će se održati u Domu kulture u Novoj Gradiški 6. siječnja 2016. s početkom u 19 sati. Cijena ulaznice je 20 kn.

FOTO GALERIJA...

KUU Cernik

Božićni koncert HPD "Tomislav"
21.12.2015.

13. prosinca 2015. u Hrvatskom domu u Cerniku HPD "Tomislav" održao je tradicionalni Božićni koncert. Prvi su nastupili vrlo uspješni polaznici Škole tambure pod ravnanjem prof. Marijana Paurića. Koncert je nastavljen dobro uvježbanim nastupom Juniorskog tamburaškog orkestra i Pjevačkog zbora OŠ "Matija Gubec" Cernik pod ravnanjem prof. Dalibora Timarca.

Brojne uzvanike i punu dvoranu slušatelja nisu mogle ostaviti ravnodušnim izvedbe Mješovitog pjevačkog zbor pod ravnanjem gđe. Katarine Piljić i Velikog tamburaškog orkestra pod ravnanjem prof. Marijana Paurića.

Nazočne je pozdravio predsjednik HPD "Tomislav" Đuro Vuk i izrazio želju da im ova večer glazbe pruži ugodne trenutke.

Kako je uobičajeno, jubilarcima su dodijeljena zaslužena priznanja za dugogodišnji rad u HPD "Tomislav". Ove godine je za 30 godina članstva u društvu dodijeljeno Priznanje Slavi Vuk. Za 20 godina članstva u društvu, dodijeljena su priznanja Josipu Vuku i Mati Ordaniću.

Za 10 godina članstva dodijeljena su priznanja: Veroniki Terzić, Ladislavu Andrijaniću, Vladimiru Jeliniću, Heleni Mihalić, Martinu Galiku, Sandrinu Krzmaniću, Zlatku Galiku, Stjepanu Mihaliću, Dariju Luciću, Domagoju Miljnoviću, Goranu Vincetiću, Jeleni Bivolčević, Marini Mandušić, Marijanu Gašparoviću, Petru Piljiću i Jurici Bakuniću.

Za 5 godina članstva u društvu dodijeljena su priznanja Mariji Štefanović, Tei Trajković, Valentini Celezić, Josipu Dakiću, Jakovu Krmpotiću, Mirni Gusić, Karlu Szabi, Luki Tadiću, Matiji Batoru i Karli Butorac. Ovom prigodom im još jednom čestitamo na marljivom i hvale vrijednom radu.

Kroz program nas je vodila Petra Sokić, učenica 8. a razreda OŠ "Matija Gubec" Cernik.

Koncert je završio, kako je to već uobičajeno, zajedničkom izvedbom HPD "Tomislav" i publike poznate božićne pjesme "Narodi nam se".

FOTO GALERIJA

HPD "TOMISLAV"

Božićni koncert KUU „Cernik“
7.12.2015.
Članovi Kulturno umjetničke udruge „Cernik“ i ove godine organiziraju svoj tradicionalni Božićni koncert. Koncert će se održati u subotu 19. prosinca 2015. U Hrvatskom domu u Cerniku s početkom u 19:00 sati.

Uz domaćine, KUU Cernik; Reprezentativni folklorni ansambl, dječju skupinu i tamburaški orkestar, predstaviti će nam se gosti iz Muća; KUD "Branimir 888", Davora; KUD "Matija Antun Relković" i Siča; KUD "Radinje".

Članovi KUU „Cernik“ pozivaju Vas da dođete, osjetite duh predbožićnog ugođaja i podržite očuvanje naše tradicijske kulture!

Uskoro se otvara zdravstvena ambulanta u Cerniku
27.11.2015.
Ceničani i ostali stanovnici Općine Cernik uskoro će imati dostupniju primarnu zdravstveni zaštitu.

Na Skupštini Brodsko-posavske županije, održanoj 25. studenog Zlatko Bunjevac upitao je kada će ambulanta u Cerniku početi s radom.

-Poslovi na izgradnji i opremanju zgrade liječničke ambulante, koje su financirale Županija i Općina su u potpunosti završeni. Čeka se još samo uporabna dozvola, a kako je njeno izdavanje u ingerenciji Brodsko-posavske županije, očekuje se da će službe izaći na teren već idući tjedan, te što prije izdati potrebnu dozvolu, koja je uvjet za traženje suglasnost nadležnog Ministarstva, što je slijedeći korak ka početku rada ambulante - odgovorila je Klara Šćuka, pročelnica županijskog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Ambulanta primarne zdravstvene zaštite raditi će u sklopu Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška. Izvor: www.novagra.hr


Informativna radionica o mogućnostima financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 – 2020
11.10.2015.
Grad Nova Gradiška u suradnji s LAG-om Zapadna Slavonija i predavačem s dugogodišnjim iskustvom organizira informativnu radionicu o mogućnostima financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 - 2020:

- Mjera 4 - Ulaganja u fizičku imovinu i
- Mjera 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja.

Radionica će se održati 19. studenog (četvrtak) u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici (Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška).

OPŠIRNIJE...

Oproštaj od crkve sv. Linarte do godine
10.11.2015.

Crkva sv. Leonarda (Linarte), nedaleko Cernika, izvan naselja, sagrađena je 1751.g. na mjestu ranije drvene kapele. Gototo 200 godina tu su slavljene svete mise i hodočasnici su dolazili k čudotvornom izvoru. Crkva je zbog dotrajalosti napuštena 1952.g. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, Cerničani obnavljaju staru ideju kojom crkvu treba spasiti od potpunog propadanja.

Obnova je započela 2000. i završena 2001. g. kada je crkva blagoslovljena. Blagoslov je obavio požeški biskup msgr. dr. Antun Škvorčević, a gvardijan franjevačkog samostana u Cerniku tada je bio o. Franjo Tomašević.

U neposrednoj blizini crkve – Linarte, nekada se nalazila višestoljetna lipa. Smatra se da ju je zasadio tadašnji zagrebački biskup, Augustin Kažotić. U sjeni lipe bio je, a tu je i danas, bunarić s pitkom vodom. Lipa se u zapisima spominje početkom 17.st, da su se tu, u "cerničkom sandžaku" zaustavljali i kršćani i Turci, zbog ljekovitosti lipe i čudotvorne vode iz bunarića. Oko lipe i bunarića isprepletene su legende, a neke se od njih pripisuju bl Kažotiću. Vjernici i danas dolaze ovdje moliti, a nakon obnove crkve, ljeti su na Linarti mise od lipnja do početka studenog, do spomen-dana sv Leonarda - opata.

Tako je i prošle subote, 7. studenog, dan nakon spomena sveca prema kalendaru, u cerničkoj Linarti bilo svečano. O. Josip Vukoja, gvardijan cerničkog franjevačkog samostana slavio je svetu misu i zahvalio svima koji su tijekom ljeta dolazili u ovo malo svetište, gdje je Bog podario prekrasnu prirodu i mir i molili zagovor sveca. Vjernici su i toga dana uputili prošnje i zahvale sv Leonardu, obavljali osobne zavjete i obilazili oko njegovog oltara.

Nakon što je "zaključio" ovogodišnje mise na Linarti, o. Vukoja tradicionalno je blagoslovio sva vozila, automobile i druga prometna sredstva, ali i vozače, moleći Božji blagoslov za njih te mudro i razborito upravljanje vozilima na cestama. Nekada su se na Linarti blagoslivljala zaprežna kola, a danas, u skladu s vremenom, automobili, motocikli i druga prometna sredstva.

Iako je mjesec studeni, na Linarti je vjernike, uz duhovnu okrjepu, dočekala raskoš sunca, jesenskih boja i uređen okoliš, o kojem kontinuirano brinu cernički umirovljenici.
Izvor: www.cajtung.com / Autor: Višnja Mikić

Preko 140 milijuna kuna za razvoj komunalne infrstrukture grada Nove Gradiške i općina Rešetari i Cernik
5.11.2015.
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor “Hrvatskih voda” Ivica Plišić, gradonačelnik Nove Gradiške Željko Bigović, načelnici općine Rešetari i Cernik Zlatko Aga i Nikola Jugović, te direktor komunalnog poduzeća “Slavča” potpisali su danas ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovor o sufinanciranju te ugovor o partnerstvu za infrastrukturni projekt iz područja voda “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška”.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška" ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura)bez PDV-a, od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 70,3posto. U nacionalnoj komponenti financiranja projekta Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode sudjeluju sa po 43,33 posto dok jedinice lokalne samouprave na sebe preuzimaju preostalih 13,34 posto nacionalnog financiranja, odnosno nešto manje od 4 %ukupnog iznosa projekta.

OPŠIRNIJE...

FOTOGALERIJA...

31. cernički krmokolj
28.10.2015.
31. cernički krmokolj održan je protekle subote u Slavinom domu, u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva "Tomislav".

Ovom manifestacijom otvara se sezona kolinja u našem kraju i Slavoniji. U dvorištu Slavinog doma, užurbano se radilo od četvrtka. Vrijedni članovi Hrvatskog pjevačkog društva Tomislav, poznati kao njegovatelji i čuvari kulturne baštine svoga kraja, obavili su pripreme za subotu, kada je bila glavna večer.

Tradicionalno se krmokolj održava pred kraj listopada, kada se gostima priprema slavonska zabavno- gastronomska večer, sa "svim po redu", te tradicionalne ćuptete koje se oduvijek pripremaju u Cerniku.

Vrijedne domaćice su važne na svakom kolinju jer se brinu za svoje radnike, a tako je i na Cerničkom krmokolju. Rado se uključuju i mladi Cerničani, kako bi naučili kako se to obavlja "po starinski". Svaki majstor ima svoj recept za ukusnu kobasicu, pa tako i među Cerničanima postoji njih nekoliko.

Općina Cernik rado podržava ovu gastronomsku manifestaciju, a to najbolje pokazuju sva popunjena mjesta na samoj zabavi. Izvor: www.radiong.hr / autor: Helena Vlaović

Dani cerničkog portugisca
14.10.2015.
Sedmi puta, Udruga vinogradara i voćara Cernik i ove godine, 10. listopada, organizirala je već tradicionalne, Dane cerničkog portugisca, pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Općine Cernik. Pored mladog portugisca brojni posjetitelji uživali su i u ćuptetima, mladoj prasetini, pečenim kestenima i drugim delicijama cerničkog kraja.

"Udruga broji 57 članova. Svatko na svoj način doprinosi radu udruge. Uređujemo i vlastiti prostor za rad. Za vinogradare ova godina bila je povoljna pa je i mladi portugizac izuzetno dobar, dok za voćare vrijeme nije pogodovalo, pa su voćke slabije rodile. Zadovoljni smo ovogodišnjom berbom, a kao i dosadašnjih godina nastojimo to obilježiti tradicionalnim okupljanjem u ovom lijepom ambijentu, podrumu dvorca Kulmer", kaže Zvonimir Živković, predsjednik udruge.

Učenička zadruga "Lipovica" iz OŠ Matija Gubec Cernik sudjelovala je sa svojim izložbeno-prodajnim štandom, a Tamburaški sastav "Ledina" pobrinuo se za odličan glazbeni ugođaj. Izvor: www.cajtung.com / autor: Ksenija Lipičanin

FOTOGALERIJA...

„Tomislavci“ obilježili 110 godina rada
6.10.2015.
Članovi Hrvatskog pjevačkog društva "Tomislav" subotnjim su koncertom obilježili vrijednu obljetnicu, 110 godina postojanja i rada. Društvo sa stoljetnom tradicijom, društvo u kojem se oduvijek njegovala glazba i razvijala ljubav prema pjesmi i koje je odgojilo brojne generacije pjevača i svirača, kroz sve ove godine postojanja pronijelo je ime mjesta Cernik diljem Hrvatske.

Nije bilo obitelji u kojoj netko nije pjevao ili svirao u "Tomislavu", bila je to čast, ali i na neki način obveza, a običaje i navade svojih predaka s uspjehom nastavlja "Tomislav" u današnjem sastavu.

Kako bi obilježili stoljeće i deset godina postojanja, u subotu su u goste pozvali svoje prijatelje, društva s kojima njeguju dugogodišnju, plodonosnu suradnju i održali još jedan susret pjevačkih zborova, susret pjesme i prijatelja.

Uz domaćine, polaznike Škole tambure, juniorski tamburaški orkestar, mješoviti pjevački zbor i veliki tamburaški orkestar, gostima su se predstavili Tamburaški orkestar Glazbene škole Požega, Gradski pjevački zbor "Lipik", Hrvatskog pjevačko društvo "Urbata" iz Davora, Hrvatsko glazbeno pjevačko društvo "Sloga" Pitomača, Hrvatsko pjevačko društvo "Graničar" iz Nove Gradiške i Hrvatsko pjevačko društvo "Davor" Slavonski Brod.

Dobrodošlicu je gostima uputio predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva "Tomislav" Đuro Vuk, a smotru otvorio župan Danijel Marušić i poželio "Tomislavcima" još puno uspješnih godina:

- Što reći u povodu ove vrijedne obljetnice? Jedno veliko hvala, hvala što čuvate hrvatsku tradiciju i kulturu i to nasljeđe prenosite na mlade generacije.

Pojam amaterstva u širemu društvenome kontekstu najčešće poprima predznak nečega negativnoga, suprotnog od profesionalnoga, dakle nestručnoga, ponekad nedorečenoga, nedovoljno kvalitetnoga. No, prvo njegovo značenje, na koje nas upućuje pogled u rječnik, jest taj da je amater onaj koji nešto radi iz ljubavi.

Subotnji koncert, nastupi društava i cjelokupno djelovanje Hrvatskog pjevačkog društva "Tomislav" s pravom su pokazali da amatersko bavljenje glazbom nikako ne može imati a priori negativan predznak, jer s jedne strane pretpostavlja veliku ljubav prema glazbi, dok s druge strane uspješno utječe na razvoj šire društvene sredine.

Stoga, na svemu viđenom i doživljenom "čista petica", a Hrvatskom pjevačkom društvu "Tomislav" još puno uspješnih i vrijednih godina! Izvor: www.radiong.hr / Autor: Sanja Bukvić

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE CERNIK ZA 2016. GODINU
5.10.2015.

Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Cernik i drugih područja koje djeluju na području Općine Cernik, kao i zajednice udruga, koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Cernik za 2016. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz proračuna Općine Cernik za 2016. godinu.

Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Cernik za 2016. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će Općinsko vijeće Općine Cernik usvajanjem proračuna Općine Cernik za 2016. godinu na temelju prijedloga Općinskog načelnika.

Udruge i zajednice koje će sudjelovati u ovom javnom pozivu, kao i svi zainteresirani građani informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će putem javno objavljenog proračuna Općine Cernik na internetskim stranicama Općine Cernik.

OPŠIRNIJE – JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Javni natječaj za stipendiranje učenika studenata sa područja Općine Cernik
5.10.2015.
Općinsko vijeće Općine Cernik donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata za šk.g. 2015./2016.

Javni natječaj traje od 01. listopada do 30. studenog 2015. godine.

Općinsko vijeće stipendirati će do 5 učenika i studenata prema mogućnostima. Općinsko vijeće izabrati će učenike i studente koji će se stipendirati.

Visina stipendije je;
- 300, 00 kuna za učenike srednje škole ( obrtnička zanimanja)
- 400,00 kuna, za studente

Sva prava i obveze korisnika stipendije biti će regulirani ugovorom.

Stipendije počimaju teći od 01. prosinca 2015., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2016. godine.

ODLUKA

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Obilježena 24. obljetnica utemeljenja Samostalne psunjske satnije/ foto
5.10.2015.
Kod HRT-ova odašiljača na Psunju i spomenika poginulim braniteljima danas je obilježena 24. obljetnica utemeljenja Samostalne psunjske satnije.

Pripadnici postrojbe i gosti prisjetili su se ratnih događanja i obrane odašiljača HRT-a i Psunja kao strateški važnog područja za rat u zapadnoj Slavoniji. U obrani Psunja i odašiljača poginulo je petnaest, a ranjeno trideset pripadnika Satnije kojom su zapovijedali Alojz Sokić i Luka Zec.

Uz majke, očeve i rodbinu poginulih hrvatskih branitelja i njihovih suboraca, skupu sjećanja na poginule nazočio je ratni zapovjednik 121. novogradiške brigade Josip Mikšić, predstavnici Udruge dragovoljaca domovinskog rata Čavle kod Rijeke, predstavnici osnovne škole Cernik s ravnateljicom Rezom Benković i načelnik općine Cernik, Nikola Jugović, predstavnici grada Nova Gradiška, dogradonačelnica mr. Ljiljana Lukačević i dogradonačelnik Dario Ban.

Samostalna psunjska satnija, sa zapovjednikom brigadirom satnikom Lukom Zecom već je sredinom lipnja 1991. godine, kroz koju je prošlo 160 dragovoljaca iz Cernika i okolice, pa do kraja domovinskog rata, imala veoma važan zadatak. Cijelo ratno razdoblje čuvala je Odašiljač Psunj Radiotelevizije Zagreb i cestovnu komunikaciju Nova Gradiška - Pakrac na ovom dijelu Brezova Polja. Za neprijatelja ovo je bio vrlo važan teren i objekat, ali nikada ga nisu zauzeli.

Zapovjednici Alojz Sokić i Luka Zec, s ponosom se prisjećaju hrabrosti i odlučnosti svojih suboraca koji cijeli rat niti jednog dana nisu ovo područje prepustili agresorskim snagama. Na obrani Psunja i odašiljača HRT-a ranjena su 32 dragovoljca Samostalne psunjske satnije. Poginuli su Stjepan Škrobić i Ivan Matošević iz Cerničke Šagovine, Robert Petanić iz Nove Gradiške, Zlatko Žajgar iz Nove Gradiške, Ivan Đakić, Milan Cindrić i Nikola Lončar iz Vrbove, Josip Mikolčević iz Gunjavaca, Zvonko Marinović iz Baćindola, Tomislav Ordanić, Zoran Terzić, Franjo Kumić, Milan Kurjaković, Stanislav Marić i Zlatko Golubić iz Cernika.

Uz Psunjsku satniju veže se i činjenica da je u svojim redovima imala čak trojicu maloljetnika, ali i vlastitog dušebrižnika fra Vjenceslava Janjića, bivšeg gvardijana franjevačkog samostana u Cerniku. Prostor na kojem se nalazi odašiljač HRT-a bio je strateški važno područje za vođenje ratnih operacija na čitavom novogradiškom području, ali i od velikog interesa za obranu grada. Zrakoplovstvo bivše JNA u nekoliko je navrata bombardiralo i raketiralo odašiljač u namjeri da ga sruši, ali bezuspješno.

Autor i foto: Željko Idžotić, www.novogradiscani.com

FOTOGALERIJA...

16. sjednica Općinskog vijeća
14.9.2015.

Dana 15. rujna 2015. godine s početkom u 20.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

-Aktualne teme
-Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice

1.Prijedlog Odluke o donošenju polugodišnjeg obračuna Proračuna općine Cernik I- VI mj. 2015.
2.Izvješće
a) o nepodmirenim obvezama prema Općini Cernik
b) o isplati naknade za prekovremeni rad djelatniku

3. Ponuda za rješavanje imovinsko-pravnih poslova odvjetnice Darinke Kaplan
4. Prodaja zemljišta u vlasništvu Općine- izbor najpovoljnije ponude
5. Vatrogasna zajednica Cernik- problematika oko zakupa poslovnog prostora
6. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata šk.g.2015./2016.
7. Prijedlog Odluke o razrješenju jednog člana Stožera zaštite i spašavanja
8. Molba Ivana Josipović iz Opatovca
9. Molbe
A) Udruge hratskih branitelja domovinskog rata 121. Brigade – Pukovnije Nova Gradiška
B) Udruge ratnih veteran 121. Brigade N.Gradiška
C) Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb
D) NK “Sloboda” Gornji Bogićevci

10. Različito

Susret na Gračanici
11.9.2015.
U petak 11.9.2015. Hrvatsko planinarsko društvo "Strmac" Nova Gradiška organizira već 4. godinu zaredom "Susret na Gračanici".

Okupljanje sudionika susreta predviđeno je za 17. 30 sati u Baćindolu ispred Crkve odakle će svi krenuti put stare utvrde Gračanica Ovaj događaj je planinarsko-povijesno-glazbenog karaktera, a posjetitelje očekuju brojna iznenađenja. U slučaju loših vremenskih uvjeta manifestacija se odgađa za 25. rujna 2015. godine.

Djeca iz Ukrajine boravila u Cerničkoj Šagovini i na Hvaru
24.8.2015.

Oko 50-ak djece, školske i predškolske dobi i njihovih voditelja iz Ternopiljske oblasti iz Ukrajine, koji su, zahvaljujući suradnji Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda, 11 dana proveli u slavonskobrodskom Dječjem odmaralištu u Starom Gradu na otoku Hvaru, na dolasku u Hrvatsku boravila su dva dana u Cerničkoj Šagovini. Isto tako i na odlasku iz Hrvatske su ih u dvodnevni boravak prihvatili u spomenutom mjestu u općini Cernik. Veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj Oleksandr Levčenko, župan Danijel Marušić, njegova zamjenica Dunja Magaš i načelnik općine Nikola Jugović posjetili su ih 21. kolovoza, s njima porazgovarali o dojmovima boravka u Republici Hrvatskoj te im poželjeli sretan put prema domovini. Susret je upriličen u prostoru Škole u prirodi u Cerničkoj Šagovini.

Dio je ovo projekta Ukrajine i RH kojim je, prema riječima veleposlanika Levčenka, obuhvaćeno ukupno 615 ukrajinske djece, kojima se na ovaj način željelo omogućiti ljetovanje u Hrvatskoj, ali i sretni trenuci bez ratnih zbivanja.

-Djeca su zadovoljna, a to je navajžnije. To su uglavnom djeca poginulih i ranjenih ukrajinskih branitelja i važno je da bar na kratko dobiju mogućnost življenja u pozitivnom ozračju. Cilj ovoga projekta je da djeca, koja su budućnost Ukrajine, vide što su europske vrijednosti, kako se u Europi živi. Ukrajinski je narod prvi koji gine za EU vrijednosti, a Ukrajina nije članica EU. I to što su u Cerničkoj Šagovini i općini Cernik za njih je poučno jer je i ovo mjesto bilo dio bojišta tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj u borbi za slobodu i državu. Siguran sam da ćemo i mi izaći na svoje granice i mislim da će dobro pobijediti zlo. Europska demokracija mora pobijediti projekt stvaranja velikih država, koje su već na Balkanu propale. Ponovno stvaranje velikih država ne prolazi u 21. stoljeću i siguran sam da će Ukrajina uz Hrvatsku i slobodarsku Europu stati uz to da međunarodno pravo mora pobijediti one lične ambicije, a onaj koji lične ambicije neće zasutaviti mora završiti u Hagu- istaknuo je Oleksandar Levčenko ukrajinski veleposlanik u RH najavljujući i daljnju suradnju s RH i BPŽ na gospodarskom, znanstvenom, kulturnom i inom području. Izvor:www.radioprkos.hr

OPŠIRNIJE...

FOTOGALERIJA...

Proglašena elementarna nepogoda
18.8.2015.
Zbog dugotrajne suše, visokih temperatura, nedostatka oborina i velikih šteta na poljoprivrednim kulturama, župan Danijel Marušić donio je jučer Odluku o proglašenju elementarne nepogode.

Odluka se odnosi na područje cijele Brodsko posavske županije, dakle sve općine i gradove Novu Gradišku i Slavonski Brod. Iz općine pozivaju poljoprivrednike koji obrađuju zemlju i imaju materijalne štete da ih u što kraćem roku prijave.


ODLUKA

OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE

OBAVIJEST
18.8.2015.
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Slavonski Brod, pozitivno je ocijenio zahtjev za Program javnih radova – Pomoć i njega u kući osobama treće životne dobi, starim i nemoćnim osobama za područje Općine Cernik.

U navedenom Programu zaposlene su slijedeće osobe;
- ANKA BATOR, JAGODA GRGIĆ, VESNA JELANČIĆ, JASNA SRŠEN I IVANA VIDIĆ.

Program traje, odnosno razdoblje radnog odnosa je od 17.08.2015.-16.01.2016.

Mladi Ukrajinci u Općini Cernik
11.8.2015.

U suradnji Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda, skupina školaraca iz Ternopiljske oblasti prijateljske nam Ukrajine, ljetovanje će provesti u Dječjem odmaralištu Slavonski Brod u Starom Gradu na otoku Hvaru.

Mladi Ukrajinci jučer su dan proveli u Cerničkoj Šagovini, gdje su ih nakon dugog puta dočekali predsjednik Zajednice Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj Nikola Zastrižni i zamjenik župana Brodsko-posavske županije Davor Vlaović.

Izvrstan domaćin mladim Ukrajincima bio je načelnik Općine Cernik Nikola Jugović sa suradnicima. Osim igre i zabave s vršnjacima iz Šagovine, mladi Ukrajinci su odmah po dolasku odali počast poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima Cerničke Šagovine iz Domovinskog rata.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Cernik
6.8.2015.

Na temelju članaka 34. Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 3/09. 1/13.3/14.) Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj 15. sjednici održanoj 17. lipnja 2015. Donjelo je Odluku o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Cernik.

Općina Cernik vlasnik je čestica koje se nalaze u građevinskoj zoni i izvan građevinske zone. Prema procjeni sudskog vještaka određena je početna cijena prema kojoj će se izvršiti prodaja.

Natječaj traje 30 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine Cernik.

Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom « za natječaj – prodaja zemljišta»

Ponude će se otvoriti na sjednici Vijeća i Općinsko vijeće će donijeti Odluku o izboru.

S najpovoljnijim ponuđačem biti će sklopljen ugovor o prodaji, kojim će biti riješeni svi imovinsko-pravni odnosi.

ODLUKA

JAVNI NATJEČAJ

Upozorenje građanima na posljedice nekontroliranog paljenja vatre
28.7.2015.

Zbog dugog perioda toplih i sunčanih dana, isušenosti tla i postojeće biljne vegetacije, upozoravamo građane na oprez pri spaljivanju suhe trave, korova i ostalog niskog raslinja,
smeća i drugog otpada, kao i oprez pri bacanju opušaka, kako ne bi došlo do požara u kojima mogu nastati velike materijalne štete i ugrožavanja života ljudi i imovine.

Osobito je potreban oprez prilikom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina jer zbog nedovoljne pažnje pri rukovanju vatrom ili zapaljivim predmetima može doći do takvih požara koji mogu izmaći kontroli, pa se vatra može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte, a time i ugroziti ljudske živote. Stoga pozivamo građane na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru.

Mjere kojih se treba pridržavati propisane su općinskim i županijskim odlukama o spaljivanju na otvorenom prostoru uz poseban naglasak na slijedeće:

Mjere kojih se treba pridržavati:

• Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova el. energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,
• Oko mjesta spaljivanja potrebno je izorati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara,
• Ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba za eventualno gašenje požara ako vatra izmakne kontroli,
• Na mjestu spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, kante s vodom i dr.),
• Spaljivanje se vrši isključivo danju, za mirna vremena bez vjetra, uz stalnu nazočnost osobe koja vrši spaljivanje,
• Kod većih površina od 1 ha potrebno je osigurati dežurstvo javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva,
• Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem,
• Nakon obavljenog spaljivanja potrebno je mjesto pregledati i ostatak žara u potpunosti ugasiti.

Kaznene odredbe:

Za izazivanje požara Zakonom o zaštiti od požara predviđena je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna, a u slučaju nehaja u iznosu od 2 tisuće do 15 tisuća kuna.

Novčanom kaznom od 15 do 150 tisuća kuna kaznit će se pravna osoba koja propustaom izazove požar, odnosno od 2 do 15 tisuća kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ovakvim nepromišljenim radnjama može se počiniti i kazneno djelo "Dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom" za koje se može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, kazna zatvora od šest mjeseci do osam godina, ovisno o posljedicama.

Natječaj za radno mjesto
7.7.2015.
Općina Cernik objavila je natječaj za radno mjesto radnik/ca za pomoć u kući. Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je otvoren od 6. do 14. srpnja 2015. godine.

Opširnije o natječaju možete pročitati ovdje.


15. sjednica Općinskog vijeća
9.6.2015.

Dana 17. lipnja 2015. godine s početkom u 20.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Općine Cernik za 2015.
- 1. Rebalans ( Izmjena Plana nabave i Programa )
2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra
3. Prijedlog odluke o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, živica, međa, poljskih putova, uređivanja i održavanje kanala.....
4. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacija i ponovnu uporabu informacija Općine Cernik
5. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkih nekretnina u vlasništvu Općine
- k.o. Cernik, čkbr. 2146 , 787 m2 , suvl. 1/8 ( u građevinskoj zoni po Prostornom planu)
- k.o. Cernik, čkbr. 1155 , 5529 m2, vlasništvo 1/1 ( u građevinskoj zoni )
- k.o.Baćin dol , čkbr. 498/1 , 260 čhv , vlasništvo 1/1 ( poljoprivredno zemljište )
- k.o. Baćin dol, čkbr. 498/2, 136 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško , čkbr. 432/2, 890 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško, čkbr. 688, 964 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško , čkbr. 1060, 643 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško, čkbr. 1061, 1 jutro 557 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško , čkbr. 1078, 345 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško , čkbr. 1080, 484 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško, čkbr. 629/1, 1 jutro 641 čhv, vlasništvo 1/1
- k.o. Podvrško, čkbr. 662/2, 178 čhv, vlasništvo 1/1,
- k.o. Šumetlica, čkbr. 1273/1, 545 čhv, vlasništvo 1/1,
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Zone gospodarske namjene Cernik
7. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Opođe u Cerniku
8. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Cernik
9. Zamolbe
a) Košarkaški klub invalida “Brod” Sl.Brod
b) Uduga umirovljenika Općine Gunja
c) Žakić Antonija, Cernik
d) Lovačka udruga “Srnjak” Cernik
e) “Chernik Campus” Cernik - Kino pod zvijezdama
10. Odluka o izradi razvojnog dokumenta; Strateškog programa razvoja Općine Cernik za razdoblje 2015 - 2020. ( izvješće )

11. Različito

Cernički vatrogasci obilježili 130 godina rada
9.6.2015.
Svečanom sjednicom društva, mimohodom i javnom vatrogasnom vježbom, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cernik u nedjelju su obilježili vrijednu obljetnicu, 130 godina postojanja i rada. U goste su im došla prijateljska društva iz dvadesetak hrvatskih gradova, predstavnici udruga i društava, općine Cernik i prijateljskih općina.

Svečanosti su nazočili i najviši predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, član Predsjedništva HVZ-a i predsjednik Vatrogasne zajednice Brodsko posavske županije Milan Šulter, počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Teodor Fricki, pokrovitelji, sponzori i prijatelji društva.

- Na sjednici 11. siječnja 1885. godine u Novoj Gradiški cernički trgovac Gustav Wolheim obavješćuje članove novogradiškog vatrogasnog društva da su stanovnici Cernika zaključili nabaviti novu štrcaljku i osnovali vatrogasnu filijalu u Cerniku. 14. kolovoza kupljena je i posvećena nova vatrogasna štrcaljka, a kuma je bila gospođa Ana Tomlinović. Malo je kuća i obitelji u Cerniku koje nisu dale ponekog člana ovoga društva od 1885. godine do danas – istaknuo je predsjednik DVD- Cernik Zdravko Sršen.

- Društvo je danas središnje vatrogasno društvo za općinu Cernik. Raspolažemo s 22 operativna člana, osobnom opremom, vozilima i drugom suvremenom vatrogasnom opremom. Uz temeljnu obvezu gašenja požara, obavljamo i druge intervencije, u poplavama, prometnim nesrećama, dovozu vode. Nastojimo društvo što više modernizirati, povećati članstvo i unaprijediti rad s mladima. Imamo sve više časnika, dočasnika, vatrogasaca i svake godine upućujemo naše članove na usavršavanje i polaganje ispita – dodaje Sršen.

Na sjednici su uručena i odličja zaslužnim vatrogascima. Znamenje vatrogasne mladeži dobili su Luka Bator, Marko Sršen i Matej Sršen. Spomenice za 10 godina, brončane medalje i plamenice dobili su Antun Kumić i Leo Paurić. Brončanu medalju je dobio Mario Ferković, Brončanu plamenicu Tomislav Čarnojević, Josip Živković i Antun Kumić. Spomenicu za 20 godina neprekidnog rada dobio je Zdravko Sršen, Spomenicu za 30 godina dobio je Tomislav Živković, Srebrnu vatrogasnu plamenicu dobili su Kazimir Jelinić, Dinko Dujić, Zdravko Celezić, Mirko Valešić, Zdravko Sršen i Tomislav Živković. Zlatnu vatrogasnu medalju i Spomenicu vatrogasni veteran dobio je Alojzije Aga. Spomenica vatrogasni veteran dodjeljena je Josipu Mariću i Ivanu Vuk. Najviše vatrogasno odličje, Povelju s likom Đure Stjepana Deželića dodijeljeno je DVD-u Cernik za 130 godina neprekidnog rada.

U svečanom dijelu programa sudjelovali su članovi Hrvatskog pjevačkog društva "Tomislav" i Gradska glazba Nova Gradiška. Autor: Sanja Bukvić / Izvor: www.radiong.hr

FOTO…

Sezona odbojke na pijesku
9.6.2015.
Članovi Udruge za kreativni razvoj „Chernik Campus“ protekli vikend izvršili su radove na uređenju igrališta za odbojku na pijesku pokraj pomoćnog nogometnog igrališta, čime su otvorili novu sezonu odbojke na pijesku u Cerniku.

U okviru spomenutih radova uklonjena je trava oko samog ruba igrališta, prekopan je pijesak, postavljene su linijske trake, te je postavljena mreža.

Tijekom vikenda odigrane su i prve rekreativne utakmice. Igralište za odbojku na pijesku otvoreno je za sve zainteresirane i željne igre. Svi koji žele igrati, a nemaju loptu mogu ju posuditi u Caffe baru Sport Billy u Cerniku.

Uređenjem igrališta za odbojku na pijesku Udruga želi ponuditi trajnu korist čitavoj zajednici, utjecati na smanjenje dokoličarenja kod mladih, potaknuti održavanje sportskih turnira kao i osnivanje novih sportskih udruga kojih na području općine nedostaje, te ujedno očuvati duh druženja svih uzrasta kojima će novo igralište biti na raspolaganju u svako doba.

FOTOGALERIJA...

KUU Cernik na CIOFF Alpe Adria Festivalu
9.6.2015.
Prvi puta u svojoj povijesti, članovi KUU "Cernik", sudjelovali su na Međunarodnom CIOFF Alpe Adria Festivalu koji se ove godine održavao u Klagenfurtu, u Austriji.

Iako su nekoliko godina članovi CIOFF-a - Međunarodnog savjeta organizatora folklora i tradicionalne kulture (Conseil International des Organizations de Festivals de Folklore et d Arts Traditionnels), Cerničanima je ovo bilo prvo ovakvo gostovanje.

U petak, 28.5.2015., krenuli su na put prema Austriji, kao predstavnici Hrvatske, predstavljajući s ponosom bogatstvo hrvatske kulturne baštine, narodne pjesme i plesove. Već po dolasku, uslijedile su pripreme za nastup u dvorcu Krastowitz. Uslijedile su izvedbe Pjesama i plesove cerničke župe, pjesme i plesove Međimurja, te Baranjske pjesme i plesovi. Uz Cerničane, sudionici festivala, osim domaćina, bili su plesači iz Mađarske, Slovenije i Italije.

OPŠIRNIJE / FOTO

Obilježen Dan Općine Cernik
1.6.2015.
U petak 29. svibnja u Cerniku je svečano obilježen Dan Općine. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika u središtu mjesta za sve poginule hrvatske branitelje.

Nakon polaganja vijenaca i kratke molitve uslijedila je svečana sjednica Općinskog vijeća. Sjednica je održana u „Slavinom domu“ u Cerniku gdje su sve okupljene pozdravili predsjednik Općinskog vijeća Hrvoje Žakić, te načelnik Općine Cernik Nikola Jugović.

Nakon uvodnih riječi predsjednika općinskog vijeća, nazočnima se obratio načelnik Općine Cernik Nikola Jugović koji se u svom govoru osvrnuo na dosadašnje aktivnosti provedene na cjelokupnom području Općine, te o planovima koji slijede u narodnom periodu.

Najveći projekti koji su odrađeni vezani su uz komunalnu i društvenu infrastrukturu. Načelnik je, između ostalog napomenuo kako su za kanalizaciju i pješačku stazu u Giletincima, stazu u ulici sv. Roka, stazu u Požeškoj ulici i izgradnju ceste u Kažotićevoj ulici ishođene građevinske dozvole. Izrađen je projekt i ishođena sva potrebna dokumentacija za Dom u Cerničkoj Šagovini, te je prijavljen projekt energetske učinkovitosti za Osnovnu školu u Baćindolu.

Uz spomenuto, načelnik je dodao kako je u Podvrškom izgrađeno igralište za male sportove, a pri kraju su radovi i na zgradi Općine. Uskoro će biti završen i vodovod u Šumetlici na kojem još samo treba ugraditi tlačnu pumpu, a nastavljaju se i radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Baćindol – Banićevac.

U svom izlaganju načelnik Jugović posebno je pohvalio suradnju s Brodsko-posavskom županijom bez koje realizacija ovih projekata ne bi bila moguća, a što je i glavni razlog dodjele grba Općine Cernik županu i zamjenici župana.

Grb Općine Cernik dobili su i DVD „Cernik“, HPD „Tomislav“ i DVD „Baćindol“, a Zahvalnice Općine Cernik dobili su Stjepan Jedlićko, Udruga mladih Baćindol i Dječji vrtić Cernik.

FOTOGALERIJA...

Obavijest o dodjeli zakupa na području Općine Cernik
1.6.2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je jednu Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cernik (u daljnjem tekstu: Odluka):

1. Odluka (KLASA: 320-01/14-04/61 URBROJ: 370-04-15-23 od 27. svibnja 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Cernik označeno po javnom pozivu kao 1. proizvodno-tehnološka cjelina, Hinku Mikanoviću, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Podvrškog, 35404 Cernik, Podrvrško 113, OIB: 53087978026, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 22. kolovoza 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Cernik.

1. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 36,2650 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 16.464,32 kn.

Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama. Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, na adresi Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

Dan Općine Cernik
26.5.2015.
Povodom obilježavanja Dana Općine Cernik koji će se održati u petak 29. svibnja 2015. god. predstavljamo vam cjelovit program obilježavanja.

11,00 sati - Doček gosti i uzvanika

12,00 sati - Svečana sjednica Općinskog vijeća i dodjela priznanja i zahvalnica u „Slavinom domu“

13,30 sati - Domjenak na OPG „Lazić“110. obljetnica HPD "Tomislav"
4.5.2015.

Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav" Cernik, svečanim koncertom održanim u Hrvatskom domu u Cerniku obilježilo je 2. svibnja 2015. 110. obljetnicu uspješnog rada i djelovanja. Brojne Cerničane u nazočnosti Hrvoja Žakića, predsjednika Općinskog vijeća, fra Josipa Vukoja, gvardijana Franjevačkog samostana u Cerniku, Reze Benković, ravnateljice OŠ Matija Gubec, te ostale ljubitelje tamburaške i glazbe pozdravio je predsjednik Društva Đuro Vuk.

Govoreći o radu istaknuo je kako godišnje održe do dvadesetpet nastupa u Crniku i diljem Hrvatske.

"Održavamo tradicionalne susrete zborova i orkestara na nivou regije i šire. Poznati smo po tradicionalnoj kulturno i gastro-turističkoj manifestaciji Cernički krmokolj, koja će ove godine biti održana po 31. put. Pokrenuli smo i novu manifestaciju "Vrtna zabava" koja će se ove godine održati osmi puta. Posebno smo ponosni na naše prostorije Slavinog doma jer smo stvorili uvjete da nove generacije HPD "Tomislava " i dalje mogu uspješno raditi i djelovati. Zahvaljujući velikom razumijevanju Županije i Općine u tijeku su završni radovi i prenamjena dijela prostorija u liječničku ambulantu, izolacija fasade na radost i zadovoljstvo mještana.", kaže Đuro Vuk.

OPŠIRNIJE...

Spomen na stradanje židovskog naroda
20.4.2015.
DAN SJEĆANJA I JUNAŠTVA – Jom HaŠoa ve Hagvura
Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj obilježila je 16. travnja 2015. na starom židovskom groblju u Cerniku Dan sjećanja i junaštva - Jom HaŠoa ve Hagvura. Bio je to spomen na stradanje židovskog naroda tijekom Drugog svjetskog rata te junaštva iskazanog pobunom u židovskom getu u Varšavi koji je započeo toga dana (27. dana mjeseca nisana po židovskom kalendaru).

Na židovskom groblju u Cerniku na komemoraciji su se okupili članovi Židovske vjerske zajednica Bet Israel, a tu su bili Zine Kalay Kleitman, ispred Veleposlanstva Izraela u RH, Nastaša Jovičić, ravnateljica Spomen područja Jasenovac i savjetnica predsjednice Kolinde Grabar Kitarović za pitanja holokausta, kao njena izaslanica, saborski zastupnik Zdravko Ronko kao izaslanik predsjednika Sabora Josipa Leke, ministar Mirando Mrsić kao izaslanik Vlade RH i Nikola Jugović načlenik Općine Cernik. Bili su nazočni i predstavnici katoličke i pravoslavne Crkve.

Simbolično je zapaljeno je šest svijeća za šest milijuna ubijenih Židova tijekom holokausta, a učenici OŠ "Matija Gubec" iz Cernika pročitali su imena ubijenih Židova iz Nove Gradiške. Dr. Kotel Da-Don – glavni rabin Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, izmolio je dvije molitve.

U programu komemoracije zajedno su nastupili mješoviti pjevački zborovi Židovske zajednice u Zagrebu "Mihael Montiljo" i HPD "Tomislav" iz Cernika.

Maratonac Tadija Opačak trčao je super maraton od Slavonskog Broda do Cernika po motom "Da se stradanje više nikada nikome ne dogodi".

Evocirana su sjećanja na Drugi svjetski rat u kojem je ubijeno u Holokaustu šest milijuna Židova i među njima čak milijun i pol židovske djece. Sjećanja su evocirana i na stradale novogradiške Židove.

Židovska zajednica u Novoj Gradiški uništena je tijekom Drugog svjetskog rata. Ubijeno je oko 150 Židova, a preživjelo je samo nekoliko obitelji s oko 20 članova. Židovi su odvedeni u logor Stara Gradiška početkom 1942. godine i u logor Đakovo. Sinagoga u Novoj Gradiški srušena je 1941. godine. Autor: Ksenija Lipičanin / izvor: www.cajtung.com

OPŠIRNIJE/FOTOGALERIJA

Uklanjaju se posljedice obilnih kiša
15.4.2015.
Obilne kiše prošle su godine u nekoliko navrata pale na području Psunja. Napunile su vodotoke, a bujica se izlijevala iz korita i učinila velike štete na objektima na Strmcu, a nizvodno i na stambenim i gospodarskim objektima, te poljoprivrednim površinama. Oštećene su i ceste.

Bujica je nosila ogromne količine pijeska i šljunka koji su u koritima vodotoka, posebno Šumetlici, stvorili nanose, ponegdje deblje od metra.

Kako doznajemo od Nikole Jugovića, načelnika Općine Cernik, do sada je uklonjena većina nanosa i vodotoci su na području općine očišćeni, a trenutno taj posao za Hrvatske vode obavlja Vodoprivreda Nova Gradiška na području naselja Cernik. Usput se i dodatno uređuju korita vodotoka. izvor: www.novagra.hr

„VELIKI ZA MALE“
3.4.2015.
U želji da se najmlađim stanovnicima Općine Cernik omoguće kvalitetniji uvjeti za rast i razvoj, te sretno i veselo djetinjstvo, Udruga za kreativni razvoj "Chernik Campus" organizira koncert za opremanje dječjeg vrtića "Matija Gubec" Cernik pod nazivom „Veliki za male“.

Koncert će se održati u petak 10. travnja 2015. u Hrvatskom domu u Cerniku s početkom u 19.00 sati, a nastupit će Tamburaški sastav "Satir" iz Davora, Kulturno umjetnička udruga "Cernik" iz Cernika, te muška klapa "Atlant" iz Dubrovnika. Ulaz na koncert biti će dobrovoljni prilog posjetitelja, a sredstva prikupljena ovim putem namijenit će se za kupnju nove didaktičke opreme i igračaka, te edukativnih pomagala koji su vrtiću neophodni.

Briga za dobrobit najmlađih o kojima ovisi i naša budućnost jedan je od najvažnijih zadataka svih nas, stoga ovim putem pozivamo sve Cerničane i sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu akciju, te omoguće našim najmlađima još radosnije vrtićke dane.

Pokrovitelji koncerta su Općina Cernik i Turistička zajednica Općine Cernik.

Godišnja skupština KUU „Cernik“
23.3.2015.

U srijedu 25. ožujka 2015. godine održati će se redovna Godišnja skupština Kulturno umjetničke udruge „Cernik“.
Skupština će se održati u prostorijama udruge s početkom u 19.00 sati sa slijedećim Dnevnim redom:

1. IZBOR RADNIH TIJELA
A) radnog predsjedništva
B) zapisničara
C) dva ovjerovitelja zapisnika

2. Razrješenje dosadašnje Upravnog i Nadzornog odbora

3. Izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora

4. IZVJEŠĆA
A) o radu Udruge 01.12.2014. – 31.12.2014.
B) o financijskom poslovanju 01.01.2014.- 31.12.2014.

5. PRIJEDLOG PLANA RADA ZA 2015.

6. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća
- o radu u 2014.
- Financijsko izvješće za 2014
- plana rada i financijskog plana za 2015.

8. Pozdravna riječ gosti i uzvanika

9. Različito

13. sjednica Općinskog vijeća
12.3.2015.
Dana 18. ožujka 2015. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Cernik, održati će se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Cernik sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna općine Cernik za 2014.g.
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o popisu kapitalne imovine, opreme i potraživanja Općine Cernik na dan 31.12.2014.
3. Stanje Nogometnog kluba “Mladost” Cernik- vijećničko pitanje
4. Financijska izvješća za 2014. i Plan za 2015. Društava koja se financiraju iz Proračuna općine;
- Nk “Mladost”, KUU Cernik, HPD Tomislav, VZ Cernik (DVD Cernik i DVD Baćindol ), TZ Cernik, Udruga vinogradara i voćara, “Chernik Campus” Cernik
5. Prijedlog Statuta i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Nova Gradiška
6. Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o otpisu duga
7. Prijenos komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja
8. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014.g.
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015.g.
10. Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć
A) Viktor Mazanik, C.Šagovina 69 D
B) Marija Matošević, Cernička Šagovina 81
11. Zamolba Đuje Kovačević iz Cernika
12. Izvješće o izvršenim aktivnostima - “Sintagma” konzultantske usluge
13. Izvješće o radu LAG - a Zapadna Slavonija, Nova Gradiška
A) Plaćanje članarine za 2015.g.
14. Različito

„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška"
12.3.2015.

Direktori komunalnih poduzeća Nove Gradiške i Vodica predali su danas generalnom direktoru Hrvatskih voda Ivici Plišiću i pomoćniku ministra poljoprivrede Draženu Kurečiću aplikacijske pakete za projekte razvoja vodnokomunalne infrastrukture i gospodarenja otpadnim vodama na širem području tih gradova. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi više od 258 mil kn ili oko 23,8 mil eura. Na svečanosti je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, koji je iskazao zadovoljstvo činjenicom da Republika Hrvatska spremno povlači dodijeljena EU sredstva, potvrdu čega upravo imamo u ovim prijavljenim projektima.

Uz razvojnu komponentu te komponentu zaštite okoliša, oba projekta usmjerena su i na usklađivanje s hrvatskim propisima i propisima EU, posebice s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, čiji će zahtjevi po dovršetku projekta biti ispunjeni u cijelosti. Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška" ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura), od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 67,12 % posto.

Projekt obuhvaća mrežu sustava javne odvodnje na dijelu aglomeracije koju čine grad Nova Gradiška te općine Cernik i Rešetari. Aplikacijske pakete Hrvatskim vodama predali su predstavnici komunalnog poduzeća Slavča d.o.o. Aktivnostima na ovom projektu koji bi trebao biti dovršen 2017. osigurat će se prikupljanje svih otpadnih voda i njihovo dovođenje i obrada na novi uređaj za pročišćavanje kao i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 92 %. Što se tiče vodoopskrbe, planira se produžetak magistralnog cjevovoda u duljini od 3,8 km te izgradnja nove vodospreme od 3.000 m3, čime će se uspostaviti sigurno rješenje opskrbe pitkom vodom na ovom području.

U projektne aktivnosti spada i planirana izgradnja 1.843 priključka na postojeći vodoopskrbni sustav a također će se omogućiti povezivanje vodoopskrbnog područja „Slavča" i vodoopskrbnog područja „Davor", kao dugoročni plan rješenja vodoopskrbe ovog područja.

Uz razvojnu komponentu te komponentu zaštite okoliša, oba projekta usmjerena su i na usklađivanje s hrvatskim propisima i propisima EU, posebice s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, čiji će zahtjevi po dovršetku projekta biti ispunjeni u cijelosti. izvor: www.voda.hr

Održana redovna godišnja Skupština Udruge “Chernik Campus”
26.2.2015.

Dana 20. veljače 2015. godine, u prostorijama “Slavinog doma” u Cerniku, održana je redovna godišnja Skupština Udruge za kreativni razvoj “Chernik Campus”. Nakon pozdravnog govora i usvajanja dnevnog reda, predsjednik Udruge Dinko Šimić podnio je izvješće o radu Udruge u 2014. godini podsjetivši na brojne aktivnosti koje je Udruga provela: uključivanje u akciju “Vrapčanski jastuk” u sklopu projekta “Destigmatizacija”, organizacija javnog prijenosa utakmice Hrvatska-Brazil sa Svjetskog nogometnog prvenstva na airscreen filmskom platnu, uređenje igrališta za odbojku na pijesku, organizacija 2. po redu „Kina pod zvijezdama“, provedba nacionalne inicijative mladih “Campus Space Journey”, posjet mladih Zvjezdanom selu “Mosor”, obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja, organizacija putopisne večeri s hrvatskim putopiscem Tomislavom Perkom, izrada poklona za polaznike dječjeg vrtića “Matija Gubec” Cernik povodom blagdana Sv. Nikole.

Detaljnije o pojedinim projektima u 2014. godini govorili su i Mislav Sokić, voditelj projekta “Igrom do sretnije zajednice”, te Marijan Paurić, voditelj projekta “Campus Space Journey”. Predsjednik udruge je ovom prilikom zahvalio Općini Cernik na podršci u ostvarivanju ciljeva Udruge, te Hrvatskom pjevačkom društvu “Tomislav” na ustupanju prostora za potrebe provedbe pojedinih aktivnosti Udruge.

Prema planu rada Udruge za tekuću godinu, Udruga će nastojati jednodnevnu manifestaciju “Kino pod zvijezdama” proširiti sadržajno i vremenski. Također se planira organizacija studijskog putovanja u suradnji s drugim udrugama, te uključivanje u najveći ekološki volonterski projekt pod nazivom “Zelena čistka” u suradnji s Općinom Cernik. I ove godine Udruga će nastojati organizirati književno-putopisnu večer, te prigodno darivanje djece dječjeg vrtića u Cerniku za blagdan Sv. Nikole. Udruga će također nastojati iznaći novi funkcionalan prostor za djelovanje Udruge, što će zasigurno omogućiti kvalitetniji daljnji rad Udruge. Sve planirane aktivnosti obuhvaćene su financijskim planom Udruge za 2015.godinu.

OPŠIRNIJE...

Izborna skupština HPD „Tomislav“
20.2.2015.
U subotu 7. veljače 2015. u Slavin domu održana je redovita izborna skupština HPD "Tomislav" Cernik. Skupštini su nazočili sadašnji i bivši članovi i prijatelji HPD "Tomislav" te gosti: gvardijan i župnik p. Josip Vukoja, načelnik općine Cernik g. Nikola Jugović, ravnateljica OŠ "Matija Gubec" gđa. Reza Benković, predsjednik Općinskog vijeća g. Hrvoje Žakić, predsjednik Udruge voćara i vinogradara Cernik g. Zvonko Živković, predstavnik DVD Cernik g. Mario Ferić, predstavnica KUU Cernik gđa. Helena Bakunić, predstavnik Udruge umirovljenika g. Dražen Knežević, predsjednik NK "Mladost" g. Dražen Buturac, predsjednik Lovačke udruge "Srnjak" g. Ivan Heli, predstavnici HPD "Urbata" Davor predsjednica gđa. Ljiljana Olić i dirigentica gđa. Marijana Jurčević, predstavici HPD "Graničar" Nova Gradiška predsjednik g. Ivo Koren i tajnica gđa. Adela Prpić.

Prisutne je pozdravio predsjednik HPD "Tomislav" g. Đuro Vuk. Izabrano je radno predsjedništvo u sastavu: Dragutin Janković, Martin Galik, Željko Novoselac i zapisničarka Vjekoslava Sporiš.

Prema dnevnom redu podnesena su izviješća: Upravnog odbora (Vjekoslava Sporiš), Umjetničkog odbora (Katarina Piljić, blagajnika (Josip Novoselac), Nadzornog odbora (Dragutin Janković) i Stegovnog odbora (Vlado Sokić). izvor: www.hpd-tomislav.hr

Opširnije…


LAG „Zapadna Slavonija“ organizira sastanak u Cerniku
19.2.2015.
Za potrebe nove Strategije 2015-2020. LAG „Zapadna Slavonija“ provodi procjenu potreba među stanovništvom na području LAG-a.

Tim povodom u petak 20.2.2015. u Općini Cernik u 10:00 sati organiziran je sastanak s gospodarstvenicima, udrugama, OPG-ima koji će iskazali svoje potrebe u narednom razdoblju kako bi ih LAG mogao unijeti u svoju strategiju i kako bi buduće natječaje mogao kreirati tako da projekti stanovništva Općine Cernik budu prihvatljivi.

Vrijeme od 12:00 do 14:00 biti će iskorišteno za individualne konzultacije zainteresiranih za Mjeru 4.

Tradicionalne dječje poklade u Cerniku
19.2.2015.

U organizacija Osnovne škole „Matija Gubec“ tradicionalno je održan pokladni program trećega dana maškara. Pokladna povorka osnovnoškolaca, ali i polaznika vrtića prodefilirala je u pratnji nastavnika, odgajatelja i roditelja do mjesnog doma u kojem je nastavljeno druženje uz predstavljanje maštovito maskiranih grupa. Predstavili su se i kreativni pojedinci. Likovi iz bajki, crtića, stvarnog života ispunili su prostor doma uz veselu i rasplesanu atmosferu.

Ovoga puta program je osmišljen na način ostvarenja prihoda koji je namijenjen za višednevnu ekskurziju kao pomoć djeci slabijeg materijalnog statusa i njime će platiti ekskurziju za jedno ili dvoje djece.

Izabrane su najljepše maskirane grupe i pojedinci za koje je osnovna škola osigurala nagrade. Za djecu su osigurani sendviči, krafne, napitci, a poslije proglašenja najljepših maski, druženje je nastavljeno sve do 19 i 30 uz glazbu i ples.

FOTOGALERIJA...

Prvašići u knjižnici
9.2.2015.
U srijedu, 28. siječnja, prvi razred je sa svojom učiteljicom posjetio i upoznao se sa školskom knjižnicom.

Učenici su naučili što je knjižnica, što sve u knjižnici mogu raditi, kako posuđivati, vraćati i čuvati knjige te su vidjeli kakve će sve lektire, ali i ostale slikovnice posuđivati i čitati u prvom razredu.

O pravilima ponašanja u knjižnici naučili su kroz zabavnu i poučnu priču Sunčane Škrinjarić "Miš u knjižnici" koja na vrlo slikovit način priča što knjige ne vole, tj. kako treba čuvati knjige posuđene u knjižnici, ali i sve ostale.

Dobili su članske iskaznice i s ushićenjem izabrali prve slikovnice. Bravo prvašići i sretno vam daljnje druženje s knjigom! Izvor: www.os-mgubec-cernik.skole.hr

webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"